Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL VAN EEN CONTRACT

zooals dit door een onderneming op Java aan koopers wordt voorgelegd.

Aan de N.V.

Ondergeteekende , Administrateur van ten deze

handelende voor en namens

(privé persoon)—— bevestigt hierbij van U gekocht te hebben

de naamlooze vennootschap

M entrys van cloon

levering in de maand(en) franco (plaats van levering) tegen een

prijs van ƒ (zegge: ) te betalen binnen dagen

na levering en voorts op de navolgende voorwaarden:

dat het aan -j—-j :: ^ ... „ door U geleverde

de door mij vertegenwoordigde N.V.

entrys als hierboven nader omschreven alleen gebruikt zal worden op ondernemingen behoorende aan ~—-—r— en dat dit geleverde entrys

& onze vennootschap

en/of plantmateriaal uitsluitend zal dienen voor verbetering van eigen aanplant, zoodat noch dat entrys, noch afzonderlijk daarvan gekweekt

olantmateriaal door --.7 ' ,— aan derden zal worden verkocht

mijn vennootschap of weggegeven. Bij overtreding van dit beding wordt zonder dat daartoe eenige ingebreke stelling noodig zal zijn een dadelijk opeischbare boete van ƒ 5000,— (zegge vijfduizend gulden) bij wijze van gefixeerde schadevergoeding door — verbeurd.

& 0 ons

Namens de N.V

(privé persoon)

De administrateur van de Estate.

Dit contract is blijkbaar grootendeels van het boven afgedrukte Engelsche overgenomen; de bepaling sub 2 is daarin echter niet opgenomen. De mogelijkheid bestaat dat men voor den naam, waaronder het plantmateriaal in den handel gebracht wordt, een handelsmerk deponeert en door deze wettelijke bescherming de boven sub 2 genoemde bepaling overbodig maakt.

Sluiten