Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eveneens op Java gebruikt contract.

De Ondergeteekende

vooropstellende dat hij (zij) op

heeft gekocht van

een hoeveelheid van

met levering op (in)

tegen een prijs van ƒ

verbindt zich hierbij tegenover de N.V. Cultuur Maatschappij ,

gevestigd te om bovenomschreven plantmateriaal alleen op de

aan hem (haar) in eigendom toebehoorende Onderneming te

zullen gebruiken en om, binnen den tijd van drie jaren na ontvangst van bedoeld plantmateriaal, noch dit plantmateriaal, noch eenig hiervan eventueel te verkrijgen entrijs of oculaties, hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel te zullen vervreemden, dan wel in bruikleen of op andere wijze aan derden, hieronder begrepen eventueel andere aan koop(st)er in eigendom toebehoorende of op eenigerlei andere wijze met hem (haar) in relatie staande ondernemingen af te staan, resp. zoowel voor als na gezegden termijn van 3 jaar zich te onthouden van eenigerlei gebruik van het door de N.V. Cultuur

Maatschappij wettig gedeponeerde handelsmerk , welk

gebruik met de rechten van de N.V. Cultuur Maatschappij op

dit merk in strijd zou zijn,

alles op verbeurte eener onmiddellijk opeischbare schadevergoeding ten

behoeve van de N.V. Cultuur Maatschappij van ƒ1.000.—

(een duizend gulden) voor iedere oculatie, van ƒ 10.000.— (tien duizend gulden) voor iederen Meter entrijs, welke door ondergeteekende in strijd met zijn (haar) bovenomschreven verbintenis mocht worden vervreemd of afgestaan, en van ƒ 10.000.— (tien duizend gulden) voor ieder misbruik

van het merk als voorschreven, zullende de in strijd met deze

verbintenis gepleegde handeling zelve voldoende bewijs van ingebreke zijn opleveren zonder dat een bevel of ander soortgelijke acte daartoe vereischt zal worden.

Aldus gedaan te

den

193.

Sluiten