Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage 18.

Statuten en Royalty-reglement der Vereeniging voor het verleenen van premies voor het kweeken van suikerrietvariëteiten.

STATUTEN DER VEREENIGING VOOR HET VERLEENEN VAN PRIEMIES VOOR HET KWEEKEN VAN SUIKERRIETVARIËTEITEN.

Naam en Zetel.

Ast. 1. De Vereeniging is gevestigd te Soerabaja en draagt den naam van „Vereeniging voor het verleenen van premies voor het kweeken van Suikerrietvariëteiten".

Zij houdt kantoor ten bureele van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië, hier verder aangeduid met: „Algemeen Syndicaat".

Duur.

Art. 2. De Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van 25 jaar, te rekenen vanaf den dag der oprichting, zijnde 13 Mei 1924.

Doel.

Art. 3. 1. De Vereeniging stelt zich ten doel om door het toekennen van premies het kweeken van nieuwe zaadrietsoorten aan te moedigen en verdienstelijke kweekers op passende wijze te beloonen, zoomede om het in 1905 onder de auspiciën van het Algemeen Syndicaat opgerichte Bouriciusfonds te versterken.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door het heffen van een royalty van de maalrietaanplantingen harer leden, teneinde over de noodige fondsen te beschikken, een en ander op de wijze als omschreven in het hierna te noemen „Royalty-Reglement".

Oprichtingskosten.

Art. 4. De oprichtingskosten en de jaarlijksche exploitatiekosten, de laatste voor zoover noodig, zullen worden gedragen door het Algemeen Syndicaat, dat zich bij besluit der Ledenvergadering van het Syndicaat op 18 December 1923 daartoe heeft verbonden.

Lidmaatschap.

Art. 5. L Leden der Vereeniging zijn de oprichters en zij, die door het indienen van een schriftelijke aanmelding bij het Bestuur te kennen geven lid te willen worden en die door het Bestuur zijn aangenomen.

2. Leden kunnen alleen zijn eigenaren van een of meer Suikerfabrieken of Rietlanden, in Nederlandsch-Indië gelegen.

3. Indien zij lid van het Algemeen Syndicaat zijn, worden zij op dezelfde wijze vertegenwoordigd als bij dit Syndicaat.

Sluiten