Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Zijn zij geen lid van het Algemeen Syndicaat en oefenen zij hunne rechten als lid niet persoonlijk uit, dan zijn zij verplicht een in Nederlandsch-Indië gevestigd vertegenwoordiger aan te wijzen.

Art. 6. 1. De leden zijn van rechtswege onderworpen aan deze Statuten en de op wettige wijze daarin eventueel aan te brengen wijzigingen, zoomede aan het overeenkomstig die Statuten vast te stellen royaltyreglement en gehouden zich daarnaar te regelen.

2. Het lidmaatschap wordt gerekend vanaf 1 Januari 1924 steeds te zijn aangegaan voor een tijdvak van vijf achtereenvolgende jaren, en wordt, bijaldien niet zes maanden voor het einde van het eerste of van een volgend vijfjarig tijdvak schriftelijk opgezegd, stilzwijgend geacht voor een volgend vijfjarig tijdvak verlengd te zijn.

3. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege, zoodra een lid niet langer eigenaar is van een Suikeronderneming of Rietland in Nederlandsch-Indië.

4. Behoudens het geval, bedoeld in het vorige lid, blijven de leden, ook na hunne uittreding, aansprakelijk voor hun aandeel in de premies, welke aan rietkweekers worden uitbetaald, voor zoover betreft heffingen, die tijdens hun lidmaatschap reeds waren aangevangen, een en ander op den voet, zooals nader omschreven in het royalty-reglement.

5. De overige rechten en verplichtingen der leden worden omschreven in het royalty-reglement, vastgesteld door de vergadering van leden, oprichters van de Vereeniging, welk reglement, eenmaal vastgesteld, niet kan worden gewijzigd of ingetrokken dan bij meerderheid van % der uitgebrachte geldige stemmen in een expresselijk daartoe bijeengeroepen vergadering van leden, waarin ten minste 2/s van het aantal leden tegenwoordig is.

Art. 7. 1. Er wordt jaarlijks een algemeene vergadering van leden gehouden, welke zooveel mogelijk zal samenvallen met een ledenvergadering van het Algemeen Syndicaat.

2. In die vergadering wordt door het Bestuur rekening en verantwoording gedaan over het gedurende het afgeloopen boekjaar gevoerde beheer en verslag gegeven der werkzaamheden.

3. Goedkeuring der rekening en verantwoording door de algemeene vergadering strekt het Bestuur tot acquit en décharge.

4. De ledenvergadering wordt voorts zoo dikwijls bijeengeroepen \als het Bestuur dit noodig oordeelt, of wanneer 10 leden het verlangen daartoe schriftelijk aan het Bestuur te kennen geven met opgave der te behandelen onderwerpen. De Voorzitter schrijft in het laatste geval binnen 14 dagen een vergadering uit op een termijn van ten hoogste één maand, behoudens het geval, bedoeld in art. 10, tweede lid dezer Statuten, wanneer de vergadering op een termijn van ten hoogste twee en een halve maand wordt uitgeschreven.

Art. 8. Het stemrecht wordt op dezelfde wijze uitgeoefend als door de leden van het Algemeen Syndicaat, terwijl, wat betreft het nemen van beslissingen, dezelfde regelingen gelden als voor de ledenvergaderingen van dit Syndicaat.

Van het Bestuur.

Art. 9. 1. Het Bestuur wordt van rechtswege gevormd door de leden van het Bestuur van het Algemeen Syndicaat, terwijl het Secretariaat

Sluiten