Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van rechtswege wordt opgedragen aan het Secretariaat van dit Syndicaat.

2. Ten aanzien van het nemen van beslissingen van het Bestuur gelden dezelfde regelen als voor het Bestuur van het Algemeen Syndicaat.

3. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging zoo in als buiten rechten en verricht namens haar alle daden van beheer en eigendom.

4. Het Bestuur draagt zorg, dat de volgens het royalty-reglement verschuldigde stortingen door de leden op de in dit reglement te bepalen wijze worden voldaan en dat de te verrichten uitbetalingen met de minst mogelijke vertraging geschieden.

5. De boeken der Vereeniging worden jaarlijks per ultimo December afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk een staat opgemaakt van den stand van de geldmiddelen der Vereeniging.

Wijziging der Statuten.

Art. 10. 1. Wijzigingen in deze Statuten kunnen alleen worden aangebracht op voorstel van het Bestuur of van ten minste 10 leden en worden in een vergadering van leden met ten minste 2/s der uitgebrachte stemmen vastgesteld.

2. De voorgestelde wijzigingen worden ten minste twee maanden voor het houden der vergadering ter kennis der leden gebracht en treden, na aangenomen te zijn, niet in werking, voordat op de aldus gewijzigde Statuten de goedkeuring van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië zal zijn verkregen.

Opheffing der Vereeniging.

Art, 11. 1. Tot opheffing der Vereeniging kan alleen worden overgegaan op de wijze, als voor de statutenwijziging voorgeschreven.

2. Wanneer tot opheffing der Vereeniging mocht worden overgegaan, zal met de liquidatie der Vereeniging worden belast het Bestuur, dat ten tijde der opheffing in functie is. De liquidateuren treden in de rechten en verplichtingen van het Bestuur.

3. De opheffing treedt niet in werking en de leden zijn van de uit hun lidmaatschap voortvloeiende geldelijke verplichtingen niet ontslagen, voordat de Vereeniging aan al hare verplichtingen heeft voldaan.

4. Indien de liquidatie een overschot laat, zal de ledenvergadering, door liquidateuren bijeen te roepen, bij volstrekte meerderheid der door de aanwezige leden uit te brengen stemmen beslissen, welke bestemming aan het overschot zal worden gegeven.

Art. 12. De Voorzitter van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië wordt met recht van substitutie gemachtigd om op deze Statuten de goedkeuring der Regeering te verzoeken en daarin alsnog zoodanige veranderingen en/of aanvullingen aan te brengen, als waarvan het verleenen der vereischte goedkeuring door de Regeering afhankelijk mocht worden gesteld.

Rechtspersoonlijkheid verleend bij Gouvernementsbesluit van 6 Juli 1924, no. 35. Goedgekeurd in de Ledenvergadering van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Ned.-Indië van 13 Mei 1924.

Sluiten