Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROYALTY-REGLEMENT.

Van de Registratie.

Art. 1. 1. Voor hen, die zich bezighouden met het cultiveeren van rietsoorten, bestaat gelegenheid om de door hen in den handel te brengen nieuwe rietsoorten te doen registreeren bij de „Vereeniging tot het verleenen van premies voor het kweeken van suikerrietvariëteiten".

2. Voor registratie wordt franco inzending vereischt van een 50-tal gave bibitstekken der betreffende soort aan het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie te Pasoeroean, vergezeld van alle beschikbare gegevens over de herkomst der soort en van een storting van ƒ 50.— in de kas van het Proefstation ter bestrijding van onkosten, mitsgaders van de verklaring, bedoeld in het tiende lid van dit artikel. De Directeur van het Proefstation neemt alle maatregelen, noodig voor de identificatie der soort en dient vervolgens zoo spoedig mogelijk een advies met betrekking tot de registratie bij het Bestuur in.

3. De beslissing van het Bestuur, of de betreffende soort al dan niet voor registratie in aanmerking komt, wordt onmiddellijk, nadat zij genomen is, met vermelding van derzelver datum, gepubliceerd in het Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indië.

In geval van gunstige beslissing, wordt de registratie geacht te hebben plaats gehad op den datum der zooeven genoemde beslissing.

4. Protesten tegen de registratie kunnen worden ingediend bij het Bestuur der Vereeniging, hetwelk, na gehoord advies van het Proefstation, daarop zoo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie maanden beslist.

Een protest wordt niet behandeld, wanneer het niet vergezeld gaat van de verklaring, bedoeld in de volgende alinea.

5. De protesteerende partij verklaart bij voorbaat zich aan de beslissing van het Bestuur te onderwerpen.

6. Vorenbedoelde protesten moeten zijn ingediend uiterlijk binnen twaalf maanden na den datum van de krachtens het derde lid van dit artikel in het Archief gepubliceerde beslissing. Protesten, later ingediend, worden niet erkend en niet in behandeling genomen.

7. Zoolang niet op een tegen de registratie der rietsoort ingediend protest door het Bestuur in toewijzenden zin is beschikt, wordt de aanvrager der registratie, op wiens aanvrage door het Bestuur in gunstigen zin is beslist, sedert den in het derde lid van dit artikel bedoelden datum, als kweeker van de betreffende rietsoort tegenover de Vereeniging of in den zin van het reglement aangemerkt. Kweekers kunnen zijn zoowel instellingen als natuurlijke personen.

8. Erfgenamen en rechtverkrijgenden van kweekers van nieuwe rietsoorten worden ook als kweeker in den zin van het reglement beschouwd.

9. De rechten van erfgenamen en rechtverkrijgenden tegenover de vereeniging worden alleen erkend en geldend gemaakt, indien bedoelde personen zich tegenover haar doen vertegenwoordigen door één persoon, schriftelijk daartoe door hen gezamenlijk gemachtigd.

10. Ten aanzien van rietsoorten, door een werknemer gedurende zijn dienstverband tot een werkgever lid der Vereeniging verkregen, wordt bij aanvraag om registratie de werkgever als aanvrager c.q.,

Sluiten