Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met dankbaarheid en, voor zoover de dood hen wegnam uit dit tijdelijk leven, met weemoed gedenk ik na de vo tooiïng van dit academisch proefschrift degenen wier voorbeeld en lessen mij geestelijk en wetenschappelijk hebben

^^herinnering,' zeergeleerde van Vessem, vrome en argelooze ziel, zal mij nimmer verlaten; Uwe zeergeleerde de Jonge, en de Uwe, zeergeleerde Sebastiaan Tromp, mogen mij nooit ontbreken; Uw vriendschap, Rudger Bouman, die het eerst de liefde voor de historie m mij wakker

"MèfvrlugTe, hooggeleerde Kranenburg, denk ik terug aan Uwe colleges; door Uw van idealisme bezield woord hebt Gij ons, historici, in de wereld van het recht een blik die ons bijwijlen dankbaar deed verademen na onze tochten door de wereldgeschiedenis van recht en onrecht.

Hooggeleerde Stoeit, emeritus thans, U dank ik voor w degelijke leiding in de studie onzer taal. Hooggeleerde Prinsen, Uw vriendelijke bejegening, Uw karakteristieke colleges hebben mijn liefde voor onze litteratuur blijvend gestimuleerd.

Met erkentelijkheid, hooggeleerde Posthumus, denk ik aan Uwe privatissima, waardoor Gij ons wist te prik e en o onderzoek op het wijde terrein der oeconomische geschiedenis^

Hooggeleerde promotor Brugmans, meer dan eene reden heb ik U in het bijzonder dankbaar te zijn: om Uw doorwrochte colleges, Uw onkreukbare objectiviteit, ook om Uw steeds gereede belangstelling en hulpvaardigheid. Gij gaaft mij verlo mijn dissertatie te wijden aan een betrekkelijk recent onderwerp; en toen de bladzijden van dit werk ver buiten de voorziene grenzen van tal (en, mag ik zeggen, van last) uitdijden, hebt Gij mij vergund op dit eerste deel te promoveeren. Ik hoop in den loop van het volgende jaar het tweede deel, dat reeds voor een aanzienlijk gedeelte uit de pen is, te kunnen publiceeren.

Sluiten