Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven twijfel. Zoo komt het tot de Russische mobilisatie, op 31 Juli. Duitschland zendt onmiddellijk een ultimatum. Op 1 Augustus verklaart het den oorlog aan Rusland, op 3 Augustus aan Frankrijk, dat, op de Duitsche vraag, of het onzijdig zal blijven bij een Duitsch-Russischen oorlog, geantwoord heeft: „Frankrijk zal handelen zooals zijn belang dat eischt." De voor de hand liggende consequenties der bondgenootschappen, welke Europa in twee kampen verdeeld hebben,

breken zich baan.

Duitschlands belang eischt een overrompelend optreden. Reeds op 1 Augustus zijn Duitsche troepen in het neutrale Luxemburg binnengedrongen, daags daarna wordt een Duitsch ultimatum in Brussel overhandigd, eischend vrijen doortocht voor de keizerlijke legers, en op 4 Augustus, in den vroegen ochtend, schendt het eerste peleton Duitsche huzaren de Belgische neutraliteit, daarmede den doorslag gevend voor Engelands deelneming aan den oorlog tegen de Centralen.

Bijna geheel Europa maakt zich op tot een geweldige worsteling. Het lot der volkeren ligt thans in de handen der legeraanvoerders, die met een ongekend massale sterkte van troepen de ultima ratio der politiek tot gelding brengen.

Sluiten