Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals hierna, bij de bespreking van het Duitsche operatieplan, uitvoeriger wordt beschreven, bleken de vijandelijke strijdkrachten echter wel degelijk in staat tot een ver uithalende beweging door België en Noord-Frankrijk, zonder dat hun diepte te kort schoot; de Duitsche legerleiding had namelijk haar B.Cen voor een groot deel mede direct ingezet1. Een dergelijk gebruik der reservisten bij den vijand had men aan Fransche zijde niet verwacht. Zoo werd de Duitsche opmarsch een bittere teleurstelling voor de Fransche legerleiding; haar berekening had volkomen gefaald. De niet verwachte, maar heimelijk verhoopte uitbreiding van den Duitschen stootvleugel (in 1913 zeide generaal de Castelnau in een vertrouwelijk gesprek: „Si les Allemands étendent leur front de combat jusque Lille, ils se feront couper en deux; nous ne pouvons désirer rien de plus heureux!"2) had geen enkel voordeel voor de Franschen, integendeel, had slechts de grootste gevaren voor de landsverdediging met zich mede gebracht.

Feitelijk is de tweede hier naar voren gebrachte misvatting van den Franschen staf een uitvloeisel van de eerste. De theorie, waaraan de naam van de Grandmaison verbonden is, zag in het offensief den zekersten waarborg voor de overwinning en beschouwde het offensief bovendien als het meest overeenkomstig de tradities en den natuurlijken aanleg van den Franschen soldaat. In het officiëele reglement ten dienste der opperofficieren, Sur la Conduite des grandes Unités, verschenen tegen het eind van 1913, vond deze opvatting haar weerklank. „II était rédigé en une prose ardente", zegt Joffre,

1 Voor de samenstelling zoowel der Duitsche als der Fransche legers verwijzen wij naar Bijlage I.

2 Général Percin, 1914. Les Erreurs du Haut Commandement (Paris 1919) p. 171; cf. de gedegen studie van Lt-Colonel de Thomasson, Le Revers de 1914 et ses Causes (Paris 1919) p. 128. Voor de Cominission d'Enquête de la Métallurgie (cf. h. 1. p. 25) antwoordt Joffre op de vraag: „Êtes-vous au courant de cette opinion qui considérait 1'étirement de 1'armée allemande jusqu'a Lille comme une chance heureuse pour la France?" met een volmondig: „Mais je 1'estime encore et la preuve, c'est que notre bataille des frontières a été faite pour cela et si on avait réussi, nous avions toute la route ouverte!"

Sluiten