Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Reichsland was Joffre, zich plaatsend op zuiver militair standpunt, van oordeel, dat ook voor Frankrijk een onmiddellijk offensief tegen Duitschland door België verreweg de gunstigste oplossing zou zijn. Men zou dan den vijand niet behoeven af te wachten, maar zelf direct het neutrale gebied moeten schenden i. De Fransche politieke instanties verwierpen echter dit voorstel 2, dat België in Duitschlands armen zou drijven en voor Engeland een deelnemen aan den oorlog als Frankrijks bondgenoot vrijwel onmogelijk zou maken. Daarop werd de mogelijkheid onder het oog gezien België binnen te rukken op grond eener „menace positive d'invasion allemande". Maar vooral van Engelsche zijde werd nadrukkelijk gewaarschuwd, om zelfs iederen schijn van het Belgische territoir bedreigende plannen te vermijden 3.

Generaal Wilson, de groote en invloedrijke kampioen van een Fransch-Engelsch militair bondgenootschap en intimus van verschillende leidende militaire persoonlijkheden in Frankrijk, zette door zijn onverdacht prestige dezen waarschuwingen kracht bij. Zooals uit zijn dagboek 4 blijkt, maaktt hij zich voortdurend zorg over België's houding in een Fransch-Duitsch conflict. Breede kringen in België voelden namelijk de neutralisatie des lands niet meer als een waarborg tegen oorlogsgevaar, maar slechts als een vrijheidsbeperking, die de levensbelangen der natie kon compromitteeren. De bekende generaal Brialmont o.a. heeft daar met nadruk op gewezen. België was eenvoudig in zijn vrijheid geknot, het moést zijn leger keeren tegen dengene, die het eerst zijn grondgebied zou schenden, het werd automatisch de bondgenoot van de andere partij, onverschillig of het belang des lands wellicht een omgekeerde keuze zou eischen s.

1 Joffre, Mémoires I p. 121.

2 Men kan hier dus niet spreken van een „Fransch plan", zooals door sommige Duitsche (en Dietsche) auteurs wordt gedaan.

3 Joffre, Mémoires I p. 122, 125.

4 Major-General Sir C. E. Callwell, Field-Murshall Sir Henry Wilson. His Life and Diaries (Londen 1927).

s Cf. het voortreffelijke werk van Prof. Dr Joh Victor Bredt, Die Belgische Neulralitat und der Schlieffensche Feldzugsplan (Berlin 1929) p. 30 e.v.

2

Sluiten