Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarschijnlijke, mogelijkheid. Joffre wilde naar alle kanten gedekt zijn. Een verrassende wijziging van de in Frankrijk op goede gronden veronderstelde plannen des vijands achtte hij verre van uitgesloten. Voor die opvatting pleit hetgeen wij citeerden uit het Plan de Renseignements. Daarvoor pleit ook het systeem der achterwaartsche verbindingen van de betrokken legers bij het einde der concentratie: een punt, waarop in dit verband, bij ons weten, nog niet eerder de aandacht werd gevestigd. Ieder leger heeft zijn gare régulatrice, van waaruit zijn voorziening in munitie, levensmiddelen enz. wordt gedirigeerd. Bij het opmaken van dit systeem wordt natuurlijk zooveel mogelijk ernaar gestreefd de communicatielijnen (op de eerste plaats de spoorlijnen) parallel te kiezen, ten einde kruisingen, d.w.z. het risico van opstopping en vertraging, te voorkomen. De gare régulatrice van het4de L. was Troves, die van het 5de L. Reims, die van het 3de L. Chalons-sur-Marne; van deze punten naar de betrokken legers loopen in Plan XVII de verbindingen zonder onderlinge kruisingen 1; maar door het in werking treden der variant moest de verbinding achterwaarts van het 4de L. de communicaties van het 3de L. kruisen. Zou men werkelijk deze bezwaarlijke situatie gekozen hebben, wanneer de Fransche legerleiding van huis uit het Plan XVII als een nooit uit te voeren schijnplan had beschouwd?

Joffre moge voor den oorlog zijn verschillende plannen, gebaseerd op verschillende hypothesen, niet in alle deelen aan het papier hebben toevertrouwd, de hoofdgedachte is ons thans bekend en komt duidelijk tot uiting in de instructies, welke hij in de eerste helft van Augustus 1914 aan zijn legercommandanten deed toekomen. In de Instruction Générale No 1 van 8 Augustus wordt aan de rechter groep zijner krijgsmacht (1ste en 2de L.) een offensief gelast, dat terecht critiek heeft ondervonden. Men wist, dat een vijandelijk leger in België was gevallen; men vermoedde, dat 's vijands hoofdmacht zich bevond tusschen Metz en Diekirch (in Luxemburg). Ook zonder den omvang der Duitsche zwenking door België te kennen begreep Joffre, dat thans de als het meest

1 Cf. Lt-Colonel Fischer, Comment dura la Guerre (Paris 1925) p. 26.

Sluiten