Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zes a zeven corpsen 1. De Instruction Particuliere No 13 van 18 Augustus gelast dan aan het 3de en het 4de L. den hoofdaanval door de provincie en het hertogdom Luxemburg om door het zwakke Duitsche centrum te breken; zoo zal des vijands rechter vleugel worden afgesneden van zijn zij- en achterwaartsche verbindingen. Intusschen moet het 5de L., na in drukkende hitte den gelasten flankmarsch van 120 km te hebben uitgevoerd, zich op twee mogelijkheden voorbereid houden. Wanneer de vijandelijke rechter vleugel tusschen Givet en Brussel (of nog verder naar het N.) oprukt, zal Lanrezac in samenwerking met Engelschen en Belgen daartegen optreden, „en cherchant a déborder 1'ennemi par le nord" — dit laatste uiteraard de taak van Belgen en Engelschen; het 4de L., na door het vijandelijk centrum te zijn gestooten, zal zich dan wenden tegen de linker flank van den Duitschen rechter vleugel. Wanneer de vijandelijke rechter vleugel zich echter niet of nauwelijks voorbij de Maas uitstrekt, moet het 5de L. door een offensief naar het O. het 4de L. te hulp komen, terwijl dan de Engelschen en Belgen met den uitersten rechter vleugel des vijands zullen afrekenen.

Practisch rekende Lanrezac alleen met de eerste mogelijkheid; in tegenstelling met de nog steeds onzekere opperste legerleiding was hij overtuigd, dat sterke vijand oprukte generzijds der Maas. Trouwens, het zou ondoenlijk zijn geweest zijn leger in korten tijd uit Noordelijke richting de frontverandering naar het O. te doen uitvoeren 2. Bovendien verklaarde French, tegenover wien Lanrezac zich al even geprikkeld toonde als, begrijpelijk, tegenover Joffre, niet voor 24 Augustus te kunnen opmarcheeren. Joffre beschikte inder-

1 Is deze schatting beïnvloed door de gegevens, welke in 1904 ter kennis der Franschen zouden zijn gekomen (cf. h.1. p. 15)? De Duitschers zouden 26 corpsen in eerste linie hebben: „Leur distribution géographique serait la suivante: une armée de 9 corps et 2 armées de 4 corps dans la région de la Moselle et de la Sarre, avec la vallée de la Meurthe coinme objectif; une armée de 9 corps dans la région d'Aixla-Chapelle et de Malmédy avec la vallée de 1'Oise comme objectif." (Paléologue p. 23). Zou dit den Franschen niet de illusie hebben gegeven, dat tusschen het Duitsche Maas- en het Duitsche Saarleger zich de zwakke stee van het Duitsche front moest bevinden?

2 Lanrezac p. 95.

Sluiten