Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vraag voor Schlieffen was dus, tegen welken vijand een Vernichtungsschlacht moest geleverd worden, en vervolgens, welke middelen daartoe vereischt waren. In tegenstelling met zijn voorgangers kwam hij ten slotte tot de conclusie, dat met Frankrijk, als den gevaarlijksten vijand, het eerst moest worden afgerekend — en Frankrijk was het gevaarlijkst door zijn snellere mobilisatie en concentratie. Tegen den mammouth van het Russische Rijk was inderdaad nauwelijks op een snelle beslissing te rekenen; sedert zijn optreden in de wereldpolitiek had Rusland, behalve bij Pultawa, eigenlijk steeds op het slagveld de nederlaag geleden, zonder echter daardoor „zu jedem ferneren Widerstand unfahig" (Clausewitz) te worden: alleen door ontbindende binnenlandsche krachten kon het worden uitgeschakeld. Daarop mocht voor een beslissing, die bij Duitschlands positie op de eerste plaats snel moest zijn, natuurlijk niet gerekend worden. Ongetwijfeld had een concentrisch offensief der Duitsche en OostenrijkHongaarsche strijdkrachten naar Russisch Polen zeer groote kansen op succes, maar Schlieffen, die voor alles het operatieve einddoel in het oog hield en daaraan alles ondergeschikt maakte, begreep, dat ook een verpletterende eerste overwinning in het O. hem nog niet van de zorg om Rusland zou bevrijden. De reserves van het Czarenrijk waren onuitputtelijk en de legercorpsen uit Siberië, Turkestan en Transkaukasië, die aan den eersten slag niet konden deelnemen, zouden, wanneer de overwinnaar zich met zijn hoofdmacht tegen Frankrijk keerde, hun numeriek overwicht aan het verzwakte Oostelijk front der Duitschers in de schaal werpen. Rovendien was het geen denkbeeldig gevaar, dat de Russen voorloopig een slag zouden vermijden, juist om de komst hunner Aziatische corpsen af te wachten. Uit de mémoires van generaal Daniloff, een der toonaangevende leden van den Russischen generalen staf in 1914, blijkt, dat inderdaad de Russische legerleiding van plan was, in geval het zwaartepunt der Duitsche concentratie niet in het W., maar in het O zou liggen, zich tot een zuiver defensief te bepalen1. Niets zou in de 1 Général Daniloff, Les premières Opérations de l'Armee russe en 19tk (in de Revue Militaire Fran$aise van 1 Mei 1923) p. 160, waar hij de Russische concentratievariant G (Germania) bespreekt.

Sluiten