Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monstratie zekerheid te verschaffen omtrent den vijand. Zooals wij uit het vorige hoofdstuk weten, liet Joffre van huis uit zijn 1ste en 2de L. een krachtig offensief ondernemen in Lotharingen. Moltke nam aan, dat zich hier de hoofdmacht der Franschen bevond. Op grond dezer veronderstelling moesten dus de maatregelen voor de sub secundo genoemde mogelijkheid van Moltke's plan i worden uitgevoerd. Hij gelast A.O.Ks IV en V zich gereed te houden om door Metz en de Niedstellung naar het ZO. in te grijpen; de eenige nog beschikbare algemeene reserve, de 6x/£ Ersatz-Divisies, dirigeert hij naar Lotharingen. Moltke's prognose omtrent den vijand en zijn daarop gebaseerde variant in Schlieffens plan schenen door de feiten gewettigd te worden.

Maar nauwelijks een dag na de uitvoering der genoemde besluiten komt de O.H.L. tot een juister inzicht in de vijandelijke concentratie. Op 16 Augustus wordt het namelijk duidelijk, dat de hoofdmacht des vijands benoorden Metz gaat optreden 2. De instructie aan het IV. en V. L. moet gewijzigd worden, Rupprecht dient voor den vijand te retireeren, om diens toch ook in Lotharingen aanzienlijke strijdkracht op het juiste moment door een flankeerend optreden te vernietigen. De sub primo genoemde mogelijkheid van Moltke's plan 1 kan nu verwezenlijkt worden.

De voor het Duitsche leger weinig minder dan voor het Fransche karakteristieke Angriffsgeist bracht den bevelhebber van den linker vleugel ertoe om, nog voor de tijd rijp was voor een beslissend succes, den aanval, frontaal, op den voorwaarts gerukten vijand te ondernemen. De Franschen werden teruggedrongen, maar, al leden zij gevoelige verliezen, van een vernietiging was geen sprake. Het VI. L. sprak van een „siegreiche Schlacht", A.O.K. VII meldde, dat sterke vijand „fluchtartig, moralisch schwer erschüttert, mit grossen Verlusten" was teruggetrokken en Moltke riep in den avond van 21 Augustus zijn stafofficieren bijeen in Hotel Monopol te Coblenz, om hun met zichtbare ontroering mededeeling te doen van de groote zege, die in Lotharingen behaald was, zijn

1 Cf. h.1. p. 52.

2 Weltkrieg I p. 185.

Sluiten