Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche strijdkrachten over hun beider fronten zeer welkom moest zijn, terwijl daarentegen de samentrekking van bijna geheel de Duitsche troepenmacht tegen één van beiden de eenige kans op een overwinning der Centralen beteekende. Op dit inzicht berustte overigens ook de Duitsche concentratie. En thans interpreteert de O.H.L. de zaken diametraal daaraan tegenovergesteld! Nu heet het, dat Frankrijks bedoeling is een soort Winkelried te zijn voor zijn bondgenoot, dat het de Duitsche troepen op zijn eigen oorlogstooneel wil vastleggen en er dus niét op speculeert, dat de Duitsche legerleiding zich door het Russische gevaar laat verleiden om haar Westelijk front te verzwakken en haar krachten te verdeelen! 1

Alleen wanneer Frankrijk was uitgeschakeld mocht de O.H. L. volgens den grondslag van haar eigen operatieplan zich met alle macht tegen Rusland keeren. Dat het Fransche leger nog niet definitief uit het veld was geslagen wist Moltke, maar dat hij de mogelijkheden die aan Joffre gebleven waren onderschatte blijkt uit zijn tweede alinea. Rlijkbaar verwacht hij op den bewegenden vleugel geen enkel vijandelijk initiatief meer, dat bijzondere opmerkzaamheid verdient; des te meer aandacht heeft hij voor het Lotharingsche front, dat thans toch ook voor Joffre van secundaire beteekenis moet zijn geworden; niettemin verwacht Moltke eerder hier dan op het overige front, dat de vijand nogmaals het offensief zal nemen. Pour acquit de conscience wordt in de laatste alinea nog gewezen op de mogelijkheid, dat nieuwe vijandelijke formaties zullen optreden; spoedig zal de overgroote meerderheid der hiervoor in aanmerking komende eenheden zich echter niet kunnen doen gelden, zoodat de voornaamste les, welke de verschillende commandanten uit deze alinea kunnen trekken, een aanmaning is om de vervolging met de uiterste energie voort te zetten, waardoor de versterking van het vijandelijke leger illusoir zou worden.

1 Op den dag dat Moltke zijn instructies uitgeeft vindt men bij Joffre (Mémoires I pag. 330) deze overweging: „On pouvait espérer, si les succès russes se poursuivaient, qui 1'ennemi serait obligé de ramener du front de France des troupes importantes pour les opposer a nos alliés." Cf. ook h.1. p. 22 over de Russisch-Fransche militaire conventie.

Sluiten