Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een nog gevaarlijker situatie komen dan aan de Sambre en het 4de zou ongetwijfeld gedwongen worden ijlings zijn tegenstand aan de Maas op te geven.

Inderdaad was Hausen voornemens op 28 Augustus in de voorgeschreven ZWestelijke richting op te rukken, maar in den den loop van den dag verwatert dat plan steeds meer. Hoewel ook het IV. L. de Anweisungen had ontvangen en dus wist welke marschrichting aan het III. L. bevolen was, wendde het zich, na de vergeefsche verzoeken om hulp van den vorigen dag, toch op 28 Augustus in alle vroegte opnieuw tot Hausen om diens interventie tegen den hardnekkigen vijand aan de Maas in te roepen. Moest Hausen opnieuw doof blijven voor het verzoek van zijn huurleger? Zou niet zijn eigen linkei vleugel gevaar loopen, wanneer hij verder naar het ZW. oprukte, terwijl de vijand, bijna in zijn rug, aan de Maas de overhand hield? Maar, van den anderen kant, kon hij op eigen gezag (de O.H.L. bevond zich nog steeds ver terug, in Coblenz, en de verbinding met haar was niet van dien aard, dat een snelle uitwisseling van inzichten mogelijk was), kon Hausen op eigen initiatief en zonder helder overzicht van den toestand op het geheele tooneel van den oorlog een zoo ingrijpende verandering brengen in zijn marschrichting als de hulpverleening aan het IV. L. noodzakelijk maakte!

In den ochtend van 28 Augustus besloot Hausen een detachement tot ondersteuning van het IV. L. in Oostelijke richting te zenden en des middags gelast hij, na een nieuwen noodkreet van A.O.K. IV, dat het XII L.C. op Vendresse zal marcheeren; daarmede moet dit corps in een richting gaan die loodrecht staat op de door de O.H.L. gelaste. Het stuit op den bij Signy-l'Abbaye door de Langle geplaatsten afweervleugel.

Het 4de L. had op zijn terugtocht uit den verloren slag aan de grens een uitmuntende natuurlijke hindernis om 's vijands oprukken te vertragen, gelijk Joffre's lnstruction voorschreef: de Maas. Daar zet het zich vast met zijn hoofdmacht; de linker flank wordt gedekt door het 9de L.C. en de 9de D.C. Zoo staat het 4de L. in twee groepen, waarvan de sterkste met front naar het NO. tusschen Stenay en Sedan aan de Maas strijdt, de

Sluiten