Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laissez pas accrocher" 1. In overeenstemming hiermede gaf Maunour\T zijn orders; binnen twee dagen hoopte hij zijn leger voltallig en geconsolideerd weer aan de operaties te doen deelnemen 2.

Toen dus Kluck op 30 Augustus zijn troepen ten aanval voerde tegen het 6de L. bleek die vijand overal op den terugtocht; zelfs werd uit de frontlinie gemeld, dat dit teruggaan „fluchtartig" plaats had 3. Het effect van den bij Proyart aan den vijand toegebrachten slag bleek dus veel vernietigender dan men aanvankelijk bij A.O.K. I had aangenomen 4. Dit, gevoegd bij de wetenschap van Bülows benarde positie, bracht een radicale wijziging in de opvattingen van Kluck omtrent de wijze waarop, met de grootste kans op succes, de verdere bewegingen moesten worden uitgevoerd. Onverwijld moest de vraag onder het oog worden gezien, of een volharden bij de ingeslagen en door de O.H.L. gelaste directie nog wel het groote strategische doel der gezamenlijke Duitsche strijdmacht op het Westelijk front kon dienen. Reeds in zijn legerbevel van 8.30 rekent Kluck met de mogelijkheid zijn leger in Zuidelijke of zelfs ZOostelijke richting te dirigeerenS; om 10.30 krijgt de linker vleugel de richting op Noyon (IV. en III. L.C. benevens de XVIII. D.I. van het IX. L.C. welks X\ II. D.I. ter beschikking van Bülow was gesteld 6), terwijl de rechter (IV R.C. en II. L.C.) deze beweging moet dekken tegen Amiens en tegen de Avre 7.

In den laten namiddag (16.55) 8 ontving Kluck het bericht van A.O.K. II, dat de vijand „entscheidend" verslagen was. Hulpverleening was nu dus niet meer noodig. Maar een veel belangrijker taak lag thans binnen het bereik van het I. L.:

1 Arm. frang. 1, 2 Ann. No 1400 (30 Aug. 6 uur).

2 Ibid. Ann. No 1483 (mededeeling aan kolonel Huguet).

3 Weltkrieg III p. 133.

4 Kuhl, Marnefeldzug p. 102.

5 Kluck p. 75.

8 Cf. hJ. p. 139.

7 Kluck p. 75.

8 Zoo hier als elders gebruiken wij voor de gebeurtenissen in Frankrijk den landstijd; de Duitsche tijdsopgaven werden dus met een uur vervroegd.

Sluiten