Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kluck zou de strategische vruchten kunnen plukken van Bülows tactisch succes. Al vóór Bülows mededeeling van 16.55 had A.O.K. I alle aandacht gewijd aan deze mogelijkheid. De vijand, met wien het I. L. tot dan toe gestreden had, werd van secundair belang; hij was blijkbaar inderhaast samengeraapt en in den strijd geworpen, om het I. L. naar zich toe te trekken en zoodoende deszelfs medewerking met de overige Duitsche legers, die nog zwaar te strijden hadden, te verijdelen i. A.O.K. II meldde om 16.55, dat zoowel het II. als het III. en IV. L. den vijand hadden teruggedreven; om 17.35 vroeg Bülow de medewerking van het I. L.: „Zur vollen Ausbeutung des Erfolges ist Einschwenken I. Armee mit Drehpunkt Chauny gegen La Fère—Laon dringend erwünscht" 2; een in principe welkomer uitnoodiging was voor Kluck ondenkbaar!

Overziet men het geheele tooneel van den strijd, dan blijkt thans de groote strategische beteekenis van Lanrezacs offensief. Ongetwijfeld had Joffre zich van dat offensief een directer resultaat voorgesteld dan in werkelijkheid werd bereikt; niettemin zou het onvoorziene gevolg van onschatbare beteekenis blijken: de as van den verderen Duitschen opmarsch werd uit ZWestelijke in Zuidelijke richting omgebogen. Aan het geheele bewegende front doet zich het merkwaardige en met Schlieffens opzet strijdige verschijnsel voor, dat niet de rechter vleugel toonaangevend is voor het verloop der bewegingen; integendeel, en dit is het gevolg van Joffre's terugtochtsrichting en zijn tegenstooten gedurende het teruggaan: overal zien wij de verschillende legers te hulp geroepen worden door hun linker buren, zoodat tenslotte automatisch het zwaartepunt steeds meer gelegd wordt naar het Oosten. Het I. L. buigt naar het ZO. om met Lanrezac af te rekenen, onder weldra onvoldoende dekking tegen het 6de en het Eng. L.; het III. L. moet het IV. L. te hulp komen 3; het IV. moet het V. L. over de Maas helpen. De al te gereede neiging der legerbevelhebbers om hun huurlegers te hulp te roepen was mede

1 Weltkrieg III p. 138.

2 Kluck p. 76.

3 Cf. h.1. p. 169.

Sluiten