Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest wenschelijk werd voor den verderen gang der operaties. Hij zag op den avond van 30 Augustus de situatie als volgt.

Van het I. L. was nog geen nader nieuws bekend, dan dat het zich richtte tegen den vijand bij Amiens; of het met dezen vijand had afgerekend en dus aan de uitnoodiging van het II. L. om Lanrezac te vervolgen gehoor kon geven, was nog onzeker, maar haar toestemming had de O.H.L. daartoe reeds gegeven i. Voor het verdere verloop der bewegingen werd echter de hoop op een succes in het centrum beslissend: hetzij Kluck zich nog moest bezig houden met den vijand bij Amiens, hetzij dat hij reeds naar het ZO. was gezwenkt, in ieder geval moest tenslotte de rechter vleugel verder in Zuidelijke richting oprukken2. Dat blijkt uit de directie welke aan Bülows linker vleugel wordt gegeven, n.1. op Reims. Daardoor zou de eenheid van den bewegenden vleugel worden hersteld. Hausen, ook al omdat zijn leger tot 2V2 corps geslonken was, kon de verbinding met Bülow niet meer herstellen; derhalve moest deze zich meer naar het O. richten. Maar belangrijker dan het motief van Hausens zwakte was de noodzakelijkheid om hem te laten samenwerken met het IV. en het \. L., waardoor III. en IV. L. een veelbelovenden concentrischen aanval zouden kunnen ondernemen, welke tevens voor het V.L. den overgang van de Maas zou vergemakkelijken.

Doch niet slechts de hoop op een succes in het centrum dreef Moltke tot zijn besluit, ook zijn bezorgdheid over een mogelijk gevaar voor flank en rug van het V. L. viel daarbij in de waagschaal. Ernstig zag hij de mogelijkheid onder het oog, dat de vijand troepen van zijn Lotharingsche front naar elders zou verplaatsen. In theorie kon men het optreden dier troepen op drie plaatsen verwachten3: in de lacune tusschen 's vijands 4de en 5de L.; op den uitersten Westelijken vleugel; in de streek van Verdun beoosten de Maas. De eerste mogelijkheid was niet zeer waarschijnlijk, daar deze gaping zich bij het voortzetten van den terugtocht vanzelf zou sluiten;

1 Cf. h.1. p. 159.

2 Weltkrieg III p. 187.

3 Mantey p. 43.

Sluiten