Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedreigd zou zien1 — deze massa kon niet binnen enkele dagen geconcentreerd zijn; de gealliëerden moesten dus tot zoo lang zich handhaven op de voorgestelde defensieve lijn, maar daardoor gunden zij den vermoeiden vijand een ongetwijfeld zeer welkome rustpoos; bovendien zou hij in die omstandigheden zeker met verdubbelde nauwlettendheid, door verkenning uit de lucht, zijn aandacht wijden aan eventueele troepenverplaatsingen op groote schaal en deze met tegenmaatregelen beantwoorden. Intusschen moest het gealliëerde front zich handhaven aan de Marne; het verdere verloop van den oorlog heeft de geweldige mogelijkheden der defensie overtuigend bewezen, en al zou de verdedigingslinie door French voorgesteld uiteraard een geïmproviseerd karakter dragen, dat zij, mits tijdig bezet, geruimen tijd 's vijands verderen opmarsch zou kunnen stuiten was a priori zeker te verwachten. Omgekeerd kon men aannemen, dat de Duitsche legers met hun numeriek artilleristisch overwicht2 de defensie geheel op den Zuidelijken oever der rivier zouden terugdrukken, waarna voor beide partijen een déboucheeren niet gemakkelijk zou zijn; het evenwicht ter plaatse zou dan verbroken moeten worden door een manoeuvre, die volgens French van den linker vleugel diende uit te gaan: beantwoord door den vijand zou zij waarschijnlijk geleid hebben tot een dergelijke „course a la mer" als na den slag, die door het G.Q.G. naar de Marne werd benoemd, inderdaad heeft plaats gehad.

In de litteratuur is betrekkelijk weinig aandacht besteed aan Frenchs plan, waaraan overigens zelfs geen begin van uitvoering is gegeven. Joffre wees het in een vriendelijk briefje van de hand: de positie van het nog steeds op zijn linker vleugel bedreigde 5de L. maakte de uitvoering onmogelijk; of m.a.w.: de speelruimte tot de Marne bereikt zal zijn is te klein om het 5de L. buiten gevaar van om-

1 Dit lijkt ons althans de aannemelijkste verklaring van Frenchs bedoeling; hij heeft haar uitgedrukt in zoodanige termen, dat, wanneer men zich zijn plan in de werkelijkheid wil voorstellen, verschillende mogelijkheden denkbaar zijn.

2 Zie de cijfers bij Kabisch p. 324 e.v.

Sluiten