Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien naar Compiègne insloeg. Onmiddellijk werd deze belangrijke verkenning doorgegeven 1.

Maunoury geloofde, dat in deze omstandigheden en al was zijn leger nog niet op volle sterkte, de aanval ondernomen moest worden, waarvoor Joffre zijn leger had geformeerd. De vijand immers stelde zich er blijkbaar mede tevreden hem te maskeeren om met alle kracht tegen Lanrezacs linker vleugel te ageeren 2: daarvan moest geprofiteerd worden om Joffre's plan van 25 Augustus uit te voeren. Maar Joffre, toen hij Maunoury's voorstel in dien zin 3 ontving, wist maar al te goed, dat daarvan niets meer kon komen. Doorslaand succes viel van een flankstoot door Maunoury alleen te verwachten, wanneer de andere legers tegelijkertijd in staat waren het offensief te hervatten; en dat was, gezien Lanrezacs moeilijke positie en Frenchs onwil, uitgesloten. Hij moest dus Maunoury's voorstel afwijzen en bracht hem tevens op de hoogte van zijn nieuwe bestemming: het 6de L. moest teruggaan op Parijs4.

Dienzelfden dag, 1 September, komt Gallieni al in contact met Maunoury en geeft hem zijn eerste orders met het oog op de verdediging der hoofdstad, die nu weer het directe object van 'svijands rechter vleugel schijnt geworden. Bij Verberie wordt een artilleristisch duel geleverd tusschen de D.C.P. en het II L.C.5; des avonds nog beginnen de Duitschers, na het terugtrekken der vijandelijke cavalerie, de brug daar ter plaatse over de Oise te herstellen 6. Van Verberie gaat de uitstekende kunstweg, die Compiègne met de hoofdstad verbindt, over Senlis naar Parijs; deze vermijdt grootendeels het boschmassief ten Z. van Pont-Ste Maxence, in tegenstelling met den kunstweg van Estrées-St Denis naar Senlis:

1 J. Héthay p. 61 e.v., 272 e.v.

2 Zooals h.1. p. 174 gebleken is, had Maunoury dus een volkomen juist inzicht in 's vijands bedoelingen.

3 Arm. frang. I, 2 Ann. No 1689.

4 Ibid. Ann. No 1783; cf. No 1978 van 2 Sept.: ne pas s'attarder

dans son mouvement de repli, 1'important étant d'être a Paris avant Pennemi."

5 Cf. h.1. p. 178.

6 J. Héthay p. 95.

Sluiten