Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Augustus werd hij door Joffre van zijn commando ontheven en door generaal Sarrail vervangen.

Over Lanrezac en zijn verhouding tot Joffre werd boven reeds uitvoerig gesproken. De gunstige indruk, dien het optreden van Lanrezac tijdens den slag aan de Oise op Joffre had gemaakt i, was allengs weer verdwenen. Hij was aarzelend en blijkbaar zonder vertrouwen in toekomstige operaties, zonder vertrouwen ook in zijn troepen 2. Zijn leiding van den terugtocht te midden van zeer moeilijke omstandigheden was ongetwijfeld verdienstelijk geweest, maar Joffre zag in hem toch niet meer den man, aan wien men met vertrouwen een belangrijke rol kon geven, wanneer het opnieuw tot een actie van beteekenis moest komen. Zoo kwam hij tot zijn vroeger reeds onder het oog gezien besluit terug om Lanrezac door Franchet d'Espèrey te vervangen. Het kostte hem groote moeite die beslisssing uit te voeren en lang aarzelde hij, alvorens den pijnlijken tocht naar Lanrezacs Q.G. te ondernemen. Er is geen enkele reden om aan Joffre's herhaalde verzekeringen in dien zin te twijfelen. Zijn maatregel gold immers een generaal, op wien men algemeen de stoutste verwachtingen had gebouwd en na wat hij gepresteerd had in den slag aan de Oise leek een ontslag wel de zwartste ondankbaarheid.

Op 3 September hakte Joffre den knoop door. Het 5de L. bevond zich toen wederom op zijn linker flank bedreigd door de activiteit van v. Quast. Kort nadat Lanrezac den middag te voren zijn orders gegeven had om den terugtocht reeds 's nachts 2 uur te hervatten, krijgt hij bericht, dat de vijand zich al ter hoogte van Chateau-Thierry bevindt! Behalve een gedeelte der van elders aangetrokken cavalerie, die het C.C. Conneau zal vormen, staat het geheele 5de L. dan nog benoorden de Marne. Dreigt eenzelfde gevaar, maar op grooter schaal, als op 31 Augustus 3? Zal de vijand opnieuw de gaping

Votre général, c'est un feu d'artifice; dans les mille fusées qu'il lance, il y en a une qui est magnifique; votre röle consistera a laisser filer les 999 inutiles et a attraper la bonne."

1 Cf. h.1. p. 137.

2 Joffre, Mémoires I p. 370.

3 Cf. h.1. p. 175-177.

Sluiten