Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gel staat afgeteekend en majoor Gamelin, chef van Joffre's militaire cabinet, geeft uiting aan aller oordeel: „II faut en profiter immédiatement, abandonner le rétablissement sur la Seine et attaquer dès demain." „Immédiatement": de gedachte, die Gallieni bezielt, heeft dus ook in het G.Q.G. haar aanhangers. Overste Pont maakt zich tegenover generaal Berthelot tot tolk van het unanieme inzicht zijner officieren. Maar Berthelot wil niet hooren van een spoedig offensief; hij weigert om Joffre iets voor te stellen in strijd met de genomen disposities1.

Joffre zelf verschijnt in het bureau van Pont. De tegenstrijdige opvattingen worden den zwijger uiteengezet. Tegenover het vuur van Gamelins betoog staat het gezag van Berthelot, die niet blind is voor de kans op Klucks flank, maar die niet gelooft aan een beslissend resultaat, omdat z.i. het 6de L. nog niet sterk genoeg is en het 5de L., dat nog steeds in een moeilijke positie verkeerde, niet plotseling tot het offensief zou kunnen overgaan; hij houdt vast aan de gegeven instructie; uit de streek van Arcis-sur-Aube zal de hoofdstoot door het 5de en 9de L. in NWestelijke richting moeten ondernomen worden; dat beteekent een voorloopig uitstel, maar de vijand zal des te dieper in het net gevangen raken 2.

Joffre begrijpt de voor- en nadeelen van beide voorstellen. Een beslissing stelt hij nog uit. Er is trouwens een door Berthelot onderstreepte factor, die nog onderzocht moet worden: de leiding der legers is thans in krachtige handen, maar hoe is het moreel, hoe is de gevechtswaarde der troepen, zijn zij voldoende hersteld van de geleden slagen en ontberingen? De dag wordt drukkend heet en onwillekeurig blijven de gedachten langer staan bij de beproevingen, die het weerstandsvermogen te velde moeten ondermijnen.

Intusschen heeft in Parijs de bespreking plaats gehad tusschen Gallieni en Maunoury. Clergerie brengt Joffre telephonisch op de hoogte van de aan het 6e L. gegeven orders en voegt daar de vraag aan toe: moet het 6de L. ten N. of ten

1 Aldus bij Alexandre p. 140 e.v.

2 Joffre, Mémoires I p. 381; cf. Muller p. 82.

Sluiten