Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anglaise et forces mobiles de Paris, contre première et deuxième armées allemandes. Prière de faire connaitre si vous estimez que votre armée est en état de le faire avec des chances de réussite. Réponse immédiate" Van Franchets antwoord zou het afhangen, of het beslissende offensief binnen twee dagen kon beginnen, dan wel nog een week moest

worden uitgesteld 2.

Voorloopig liet het antwoord op zich wachten. De berichten welke intusschen van het front binnen kwamen, stemden niet hoopvol. Drie vijandelijke colonnes marcheerden van de Marne naar den Petit-Morin tegen den linker vleugel van het 5de L. 3. Joffre had daar een 2de C.C. (generaal Conneau) gevormd4 om het verband tusschen de Engelschen en het 5de L. te herstellen; nu werd deze cavalerie zelf door den ondernemenden vijand met omvatting bedreigd en was de verbinding van het 5de en Engelsche L. weer in gevaar, Joffre twijfelde er niet aan, of dit zou French aanleiding geven zijn troepen terug te nemen. Berthelot werd door dezen gang van zaken in zijn opvatting versterkt. Hij bleef pleiten voor een aanval van het centrum in NWestelijke richting. Een hechter aaneensluiting van het Fransche midden was daarbij gewenscht. Het 4de L. zou zich al retireerend naar links moeten schuiven; in het centrum ontstond dan een machtig blok van het 4de, 9de en 5de L., dat door zijn gesloten offensief den vijand naar het W. zou werpen; daarentegen zou het 3de L. min of meer geïsoleerd raken, maar urgent gevaar scheen dat niet op te leveren, daar Sarrail op eigen initiatief5 de verbinding met Verdun had bewaard en een mogelijke doorbraak naar het Z. van den daar opereerenden vijand niet slechts belemmerd werd door die vesting,

1 Arm. frang. I, 2 Ann. 2327.

2 Joffre zelf, Mémoires p. 384, spreekt van „cinq ou six jours", dat zou dus zijn op 10 September. Ook hieruit kan men besluiten, dat hij bij het uitgeven zijner Insiruction Générale No 4 op zijn vroegst dien datum voor de hervatting van het offensief aannemelijk achtte.

3 Arm. franc. I, 2 Ann. No 2397; cf. Nos 2444-2448.

4 Order van 1 Sept.; cf. Historique des Corps de Cavalerie commandés par le Général Conneau (Paris 1924) p. 37 e.v.

5 Zie namelijk Instruction Générale No 4, sub III en IV.

Sluiten