Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder invloed der meldingen van 1 September geloofde Moltke, dat het vijandelijk front in het centrum doorbroken kon worden. Den volgenden dag kreeg hij reeds een anderen indruk van de beteekenis van 's vijands teruggaan. Het III. L. meldde troepenembarcaties en troepenvervoer naar het ZW., achter het front van den tegenover liggenden vijand 1. Daaruit bleek, dat de vijand nog alle gelegenheid had, om, dank zij zijn uitgebreid spoorwegnet, troepen te verplaatsen en te manoeuvreeren. Dit werd voor het III. L. een reden te meer, om door scherpe aanvallen te trachten de vijandelijke bedoelingen te dwarsboomen. Op 4 September heeft Hausen Reims en de laatste forten aldaar, die nauwelijks verdedigd werden, in handen. Des avonds bereiken zijn troepen de Marne. Het XII. L.C. komt generzijds der rivier tot de lijn Athis—Jalons—Aulnay, het XIX. bezet Chalons; de XXIII. R.D. laat een detachement ter bezetting van Reims achter en komt met het gros tot Sillery, terwijl de XXIV. R.D. Chaumont-Porcien bereikt. Hoewel Hausen wist, dat zijn huurlegers den volgenden dag verder zouden oprukken, besloot hij toch voor 5 September een rustdag te gelasten. De troepen waren, zegt hij, aan de grens van hun physiek en psychisch uithoudingsvermogen gekomen; zij hadden bij hooge temperatuur, over een moeilijk terrein, onder voortdurende gevechten en met onvoldoende nachtrust honderden km afgelegd en nu stond aan de Marne zeer waarschijnlijk opnieuw een moorddadige ontmoeting met den vijand te wachten. De argumenten voor een rustdag zijn overtuigend genoeg; maar zeker hebben ze dubbel zwaar gewogen, daar aan Hausen, bij wien zich evenals bij verschillende officieren van zijn staf ernstige symptomen van dysenterie vertoonden, door zijn medicus streng diëet en rust waren voorgeschreven 2.

Ook bij het IV. L. heerschte aanvankelijk de meening, dat de vijand, mits men hem nu maar krachtig achtervolgde, weldra uit het veld geslagen zou zijn. Albrecht van Württemberg stimuleerde zijn troepen daarom eventueelen tegenstand

1 Weltkrieg III p. 232; zooals men weet werd het 4de L.C. ter versterking van Maunoury's leger naar Parijs getransporteerd.

2 Hausen p. 178 e.v.

Sluiten