Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slissing moesten forceeren, hadden den krachtigsten tegenstand der Franschen ondervonden en bovendien was Verdun nog steeds niet uitgeschakeld. Het VI. en VII. L. hadden reeds aanmerkelijk geleden; maar dat niet alleen: ter zelfder tijd, dat Moltke hun een belangrijke rol toebedeelt in zijn nieuwe strategische initiatief, ontneemt hij hun eenige corpsen, die een nieuwe bestemming krijgen. Het lijkt wel Moltke's noodlot, steeds met eigen hand het welslagen zijner plannen te ondergraven. Toen het zwaartepunt zijner manoeuvre bij den rechter vleugel lag, onttrok hij er twee corpsen aan om Pruissen voor een inval der Russen te vrijwaren; nu het hoofdaccent lag op zijn linker vleugel, nam hij van daar twee corpsen en een D.C. weg, die in België moesten optreden tegen een imaginairen vijand. Het groote hoofdkwartier in Luxemburg was namelijk sedert begin September voortdurend verontrust door berichten over uitgebreide troepenlandingen van Engelschen, Franschen en zelfs Russen aan de Belgische kust. Moltke en ook Hentsch hechtten hieraan zeer groote beteekenis. Geen wonder: een aanzienlijke vijandelijke troepenmacht kon, optredend tegen de achterwaartsche verbindingen der strijdende legers, den Duitschen rechter vleugel afsnijden van zijn bases en daarmede reddeloos desorganiseeren.

Ook de misleiding van den vijand door schijnbewegingen en valsche berichten behoort tot de hulpmiddelen der strategie. Moltke is zonder twijfel het slachtoffer geweest eener dergelijke misleiding, toen hij op 5 September bepaalde: het VII. L. wordt ontbonden, in België wordt een nieuw VII. L. gevormd onder generaal v. Heeringen, bestaande uit de reeds in België aanwezige troepen (III. en IX. R.C.), het VII. R.C. (achtergelaten voor Maubeuge), een corps van het VI. L„ een corps van het VII. L. (daarvoor wordt het XV. L.C. aangewezen) en de VII. D.C.; dit nieuwe VII. L. moet de verbindingen naar het N. beveiligen 1.

Het plan tot een ostentatieve debarkatie van een Brig. Engelsche mariniers in Ostende is uitgegaan van Churchill, die in het Britsche kabinet de portefeuille van Marine had. Eind Augustus zetten 3.000 man voet aan wal, maar hun aantal

1 Weltkrieg IV p. 130.

Sluiten