Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenspraak was met de bedoelingen van Moltke en ook van Bülow, besloot de O.H.L. overste Hentsch naar A.O.K. I te zenden, ten einde door mondelinge toelichting op de Anweisungen haar bedoeling te verduidelijken. Hentsch kwam des avonds in Rebais, zeer verbaasd, dat hij A.O.K. I reeds zoo ver Zuidelijk had moeten zoeken. Hij gaf een schildering van den algemeenen toestand, waardoor de bij den staf van het I. L. heerschende illusies omtrent een zegevierend oprukken aller Duitsche legers plaats maakten voor een minder rooskleurige, maar juistere opvatting: de linker vleugel zat vast voor het front Nancy—Épinal, het centrum kwam slechts langzaam vooruit, de vijand transporteerde troepen naar Parijs en scheen ook bij Lille en Ostende een onaangename verrassing voor te bereiden. Aldus Hentsch' uiteenzetting. En hij concludeerde, „dass die Lage misslich sei" Thans bestond er voor Kluck geen twijfel meer aan, dat de orders der O.H.L. zonder verwijl en zonder restrictie moesten worden uitgevoerd. Bijzondere spoed (b.v. een onmiddellijke nachtmarsch) was volgens Hentsch echter niet noodig 2; aan een snel optreden van den vijand dacht niemand. Zoo kon Kluck voor den volgenden dag een geleidelijk teruggaan van zijn leger, te beginnen bij den rechter vleugel, gelasten. Daardoor zouden de met front Zuid staande corpsen in dezelfde volgorde met front West komen, dus het II. L.C. op den rechter, het IX. L.C. op den linker vleugel; ongeveer gelijktijdig zouden zij op deze wijze de nieuwe linie bezetten, zonder dat de verplaatsing van colonnes en treinen de bewegingen ernstig hinderde. Het legerbevel van 22 uur dirigeerde derhalve het II. L.C. naar de streek ten NO. van Meaux (Germigny—Islesles-Meldeuses), het IV. L.C. naar Doue, het III. L. C. naar La Ferté-'Gaucher; het IX. L.C. blijft nog bij Esternay; H.K.K. II dekt de zwenking tegen het ZOostelijk front van Parijs door op te rukken in de streek Lumigny—Rozoy 3.

1 Kuhl, Marnefeldzug p. 131. Over een versterking van den rechter vleugel door het VII. L. rept Hentsch niet: een argumentum e silentio tegen Tappens boven vermelde motiveering der verplaatsing van dat leger.

2 Ibid. p. 132.

3 Kluck p. 107-08.

Sluiten