Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdeeling van Moltke's krachten. Ware de Duitsche rechter vleugel niet verzwakt, sterker geweest of tijdens den opmarsch versterkt met corpsen uit het Lotharingsche front (die, zooals uit de late verplaatsing van het VII. L. blijkt, daar gemist konden worden), dan zou hij zoowel de buitenflank tegen Parijs hebben kunnen dekken als de achtervolging van de Fransche hoofdmacht op zich nemen. Maar de Duitsche bewegende vleugel was nu eenmaal niet sterk genoeg voor die dubbele taak en daarom moest de O.H.L. wel besluiten den eisch van veiligheid te laten domineeren, zoodra men goede gronden had om aan te nemen, dat uit Parijs gevaar dreigde. Zoo ontstonden de laatste Anweisungen vóór den grooten slag, die dus juist op het goede moment door de Franschen werd ingezet.

Diep doorgedrongen in het vijandelijk land en met het visioen van een triomfantelijken intocht in Parijs voor oogen, zullen de Duitschers zich moeten verweren tegen den Franschen aanval. Een geweldige worsteling, zooals de geschiedenis geen tweede kent, zal beslissen over leven en dood van duizenden.

Het voorspel van onzekerheid is geëindigd, de slag aan de Marne gaat beginnen.

Sluiten