Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeen en de Zeventiende-eeuwsche Syntaxis x) in het bijzonder, een beschrijving dus, uitgaande van den taalvorm. De resultaten van mijn onderzoek zullen, naar ik hoop, een bijdrage zijn tot de door den auteur der Zeventiende-eeuwsche Syntaxis en der Inleiding op den Ferguut beoogde synthese: een stilistischhistorische syntaxis der Nederlandsche taal.

Als materiaal ter vergelijking heb ik niet de zes bekende fragmenten van den Eenout in hun geheel gekozen, maar slechts de eerste 1000 verzen 2) (genummerd als in de uitgave-Matthes) en de daarmee correspondeerende gedeelten uit het Volksboek. De zeer bekorte bewerking der overige 1000 verzen en de afwijkingen daarin, niet den stijl maar den inhoud betreffende, zouden een syntactische vergelijking onbevredigend doen zijn.

Overigens dient de afwijking in de bewerking te worden toegelicht. s)

Behalve de genoemde fragmenten van den Eenout heb ik ook de fragmenten, uitgegeven door Jhr. Mr. N. de Pauw, 4) viermaal twintig verzen, in de beschrijving opgenomen, doch alleen dan, wanneer een belangrijk geval te citeeren was.

Als afkortingen gebruik ik voor het Volksboek: Vb., bij de citaten gevolgd door het nummer en de regel van de desbetreffende bladzijde, voor den Eenout: Et. en voor de fragmenten, uitgegeven door de Pauw: P., de beide laatste eventueel gevolgd door het versnummer.

x) J. B. Wolters, Groningen. Eerste en tweede stuk, 1931, 32.

2) Voor een enkel deel van het onderzoek bleek het gewenscht alle fragmenten te vergelijken, hetgeen ter plaatse vermeld wordt.

3) Zie: Uitbreidingen en Verkortingen in het Volksboek, § 1, vlgg.

4) Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten; A. Siffer, Gent, 1903, dl. II.

Sluiten