Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tenslotte bevat Vb. in plaats van een datief 3 maal een omschreven vorm met een voorzetsel:

Et. 169 Nu moet bliven al mijn lant // Minen dootslegen viant. Yb. 25.30 ende nu sal mijn lant comen an de gene die myn doot viant is. — Kt. 766 So dat Renout, die helt nameconde, // Vergaderde in corter stonde // Hem .xv.c bi getalle. Yb. 65.29 also dat Reinout in corter tijt vergadert had bi hem, xv. hondert man. — Rt. 1000 Ende neeoh den grave up sinen voet. Vb. 149.2 ende viel op haer knien voer Beynout haren here.

2°. Yb. bevat 23 datief-verbindingen zonder correspondeerenden datief in Et.; o. a. 7 gevallen, waarin een datief verduidelijkend wordt toegevoegd, in tegenstelling met de 12 onder 1°. genoemde plaatsen. Bijv.:

Rt. 23 Sech datten enz. Vb. 24.1 ende segt hem dat enz. — Rt. 542 Ende so menigen dienst hebben gedaen: Vb. 63.23 om goede diensten die si hem ghedaen hadden. — Rt. 797 Ghi hebt .i. goeden name // Ende .i. gerechten gegeven. Vb. 66.4 gi hebt hem een goede ende gherechte name gegeven.

In de hieronder volgende voorbeelden heeft Vb. in het eerste geval een jongere, uitgebreider constructie, met een logische opeenvolging der mededeelingen, in het tweede een vriendelijker, minder abrupten vorm:

Rt. 307 Gi sijt mi harde willecome // Hier ter herbergen mijn. Vb. 61.3 Gi sijt mi welcoem ende ic sal u herberge geven. — Rt. 152 Ende seide: „spreict, grave, lieve minne!" Vb. 25.20 „Edel here, ic bid u vriendelic, geeft desen heren antwoirde."

9 Zinnen met een datief in Vb. zijn verklarende uitbreidingen; een correspondeerende zin ontbreekt in Rt. dus geheel. Bijv.:

Vb. 61.18 om te wrecken dat hem die coninc Saforet misdaen hadde — 63.28 ic seg w voerwaer —148.23 ende hare verwandelde sin ende moet —

Tenslotte bevat Vb. nog 5 zinnen met afwijkende vorm en woordkeus; verouderde constructies en woorden zijn door nieuwere vervangen. Bijv.:

Rt. 295 Ende gingen in sijn gemoet. Vb. 60.12 vielen si hem te voet — Rt. 373 waer hi wilde. Vb. 61.26 dairt hem geliefde. — Rt. 779 Als Yewe heift verstaen. Vb. 63.24 Als Yewijn de boetscap quam enz.

Sluiten