Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Et. 591 Dat ic u va dor sine lieve // Ende al u broedre met, // Dat seggic u. bi mire wet! ƒ/ Ende ic u rillen haestelike // Gevaen sende in Vrancrike." In Vb. een synthetische vorm: 24.5 dat ic doer sijn beliefte u ende uwe broeders gevangen woude senden in Vrancrijc. Rt. 703 Ic sal Benoude mire dochter geven // Entie roche up die Geronde, II Die gevic hem te desen stonden. Yb. 65.6 ic sal Renout mijn dochter geven ende de roetse inden Gronde.

In twee gevallen wordt de accusatief zonder meer in Vb. weggelaten; het betreft beide keeren een zwak geaccentueerde (enclitische) pronominale accusatiefvorm:

Rt. 162 Ic wilt u seggen. Yb. 25.27 ic mach wel seggen. — Rt. 548 Here coninc, ic seit u wel te voren. Vb. 63.25 ic seg u in der waerheit.

Wat de overige 25 plaatsen betreft, heeft Yb. een andere, niet bekorte constructie zonder accusatief; in drie gevallen wordt door uitbreiding in Yb. de accusatief van Et. vervangen door een objectszin:

Rt. 31 Ic wille doen al u gebot." Vb. 61.5 wi willen volcomen wee gi ons hiet." — Rt. 313 Ic wiste gaerne uwe name." Vb. 61.6 „Ic wiste gaerne hoe ghi hiet." — Rt. 407 So heifti Tewen den coninc vonden. Vb. 62.2 ende vernam waer die coninc was, —

Het Volksboek bevat 82 zinnen met een accusatief, die in Et. ontbreken. Hierbij zijn er 47, dus meer dan de helft, waar Vb. een heelen zin toevoegt, zooals talrijke temporale bijzinnen aan het begin van een zinsverband: dus verklarende of verduidelijkende uitbreidingen. Éénmaal vinden we een gevarieerde herhaling van een rhetorische vraag:

Rt. 155 „Wat magie seggen, lieve vrouwe? Vb. 25.23 „Gheminde vrouwe, wat mach ic antwoerden, wat mach ic seggen ? ■

In twee zinnen bestaat de uitbreiding alléén in het toevoegen van den aankondigenden accusatief:

Rt. 363 Ende slougen doot, dat sire vonden > Vb. 61.22 ende sloegen al doot dat si vonden — Rt. 526 Want ic seggu," sprac die heilt fijn: II „Geen coninc mag verrader sijn. > Vb. 63.16 ick segt u voerwaer, geen coninc en mach verrader wesen.

Sluiten