Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals in Yb. eenige zinnen tot één zin waren samengetrokken, komen ook omgekeerd enkele tweetallen zinnen voor, die uit meer samengetrokken constructies van Et. ontstaan zijn. Bijv.:

Rt. 770 Sulke liede wonnen wijngaerde, // Mersche, bossce ende boomgaerde, // Sulke wonnen coren ende lant. > Vb. 65.31 sommige wonnen wyngaerden sommich boemgaert enten sommich die coren wonnen ende lant eerden.

In twee gevallen vinden we in Vb. een uitbreiding van een zinsdeel (voorz. vw.) tot een bijzin, waarin een accusatief voorkomt:

Rt. 217 Nu ne wetio, warewaert // Wi mogen varen omme onthout." Vb. 59.14 werwert wi tiden mogen dair wi onthout souden hebben." — Rt. 436 Hier heeft geeist Karei die coene // Om Aymijns Icinder van Dordoene. Vb. 62.10 coninc Karei van Vrancrijc heeft een brief an mi gesent de inhout dat ic hem senden soude de iv. broeders.

Vb. bevat overigens 26 zinnen, die niet beantwoorden aan zmnen met een accusatief in Et. Het zijn afwijkende zinsconstructies, met ongeveer denzelfden inhoud als de zinsvormen in Et., vaak moderner van bouw en woordgebruik. Opmerkens waard is b.v. het gebruik van een accusatief in Vb., waar Et. een constructie met een genitief bevat1): Et. 95 Wi biddens u genadelike, > Vb. 24.32 dat bidden wi u vriendelic. — Verder het gebruik van „antworde geven" in plaats van „spreken" of „antworden". Ter vervanging van een zin met aanvoegende wijs bevat Vb. een adhortatief hulpww.: Et. 237 „So vare wi daer!" > Vb. 59.28 Laet ons varen. — Tenslotte komt de meer synthetische zinsbouw in Vb. duidelijk uit in: Et. 3 Ende sach in dat dal beneden, // Waer die heren quamen gereden. Vb. 23.27 ende sach in een valleye comen ridende de vier ridders.

Vrij talrijk zijn de verbindingen met een accusatief en een datief 2). In deze constructies, die in Et. 21 % van alle

1) Beantwoordend aan een genitiefverbinding in P. heeft Vb. een accusatiefverbinding in: 36.30 ende baden hem dat hij£ corrigeren soude. P. 48 Ende baden hem dattijs hem verrechten zoude. — De verouderde uitdrukking met „verrechten" is in Vb. vervangen door een ontleening uit het Fransch. In tegenstelling met deze acc. verbinding heeft Vb. 36.9: corrigeert gijs niet, (een corresp. zin ontbreekt in P.).

2) vgl. de verbindingen van den datief, § 14.

3

Sluiten