Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

accusatief-verbindingen vormen en in Yb. 17 %, vinden we veelal den accusatief van de zaak en den datief van den persoon. Niet altijd echter; de accusatief kan ook een niet-actief persoon zijn, die een handeling ondergaat ten behoeve of ten nadeele van den persoon in den datief. Bijv.:

Rt. 393 dat hi he m dor sine lieve // Sende die mordadige liede. — Vb.

61.32 oft coninc Yewijn te lieve ende om grote vrienscap van coninc

Karei hem senden woude de vier broeders enz. —

Van de 80 zinnen in Et. zijn er 30 correspondeerende plaatsen. Et. bevat dus 50 van deze verbindingen, die in Vb. ontbreken. In 33 gevallen ontbreekt een correspondeerende zin geheel; 12 maal heeft Vb. een afwijkende zinsconstructie, terwijl in de overige 5 zinnen de accusatief of datief als overbodig is weggelaten. Ben constructie in Et. met twee datiefvormen, waaronder een ethische datief, is in Vb. bekort; de ethische datief komt daar niet meer voor 1): Et. 22 Ende ghef mi den besten Roelande. — Vb. 23.37 den besten gevet minen neve Roelant.

Wat de niet correspondeerende 23 zinnen in Vb. betreft, merken we op, dat Vb. in 6 gevallen verduidelijkend een datief heeft toegevoegd. Bijv.:

Rt. 455 Seldise bi minen rade geven. Yb. 62.18 dat ghise hem levert.

797 (jhi hebt .i. goeden name // Ende A. gerechten gegeven.

Vb. 66.4 „Reinout gi hebt hem een goede ende gherechte name gegeven.

Zevenmaal is een heele zin toegevoegd, terwijl Vb. in 10 gevallen een andere zinsvonstructie heeft dan Et.

Verbindingen van het Vf. met een accusatief en een

infinitief (c.q. part. perf.).

16. Van de 24 voorbeelden in Et. en 20 in Vb. zijn er 12 correspondeerende gevallen. Wat de 12 plaatsen in Et. betreft, waar in Vb. deze constructie ontbreekt: 7 zinnen worden in Vb. geheel weggelaten, éénmaal bevat Vb. een afwijkenden en éénmaal een sterk bekorten zinsinhoud. In 4 gevallen blijft alléén de infinitief in Vb. achterwege, b.v. comen sach > sach, soudene hangen doen > soude hem hangen.

x) zie § 14, 4°.

Sluiten