Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervlochten zinsverband: 565 Mach Eenout, die helt van prise II Kinder hebben, als hi sal, // Bi uwer dochter, heift hijs geval, II Eenout es van so hogen magen, // Die veete suldi wel gedragen).

Zinnenmetaanloop, metais gevolg: geïnverteerde woordschikking komen in Et. voor ten getale van 16, in Yb. 11, resp. 31 % en 15 %. De aanloop is steeds een hervatting van den voorafgaanden bijzin of van een gedeelte daarvan; vooral bijzinnen ingeleid door een Vf. (conditionale zinnen) worden in den hoofdzin hervat, en wel door „so" als hervatting van den inhoud van een geheelen zin of door een pronomen als

hervatting van een substantief.

Wat de volgorde van 8. en Yf. betreft, blijken er in Et. 26 zinnen zonder inversie voor te komen, en eveneens 26 met inversie. Yb. heeft 22 zinnen zonder, maar 52 met inversie. De grootere frequentie van geïnverteerde zinnen in Vb. hangt samen met de voorkeur voor temporale bijzinnen als „aanloop".

42. Onder de zinnen zonder inversie bevinden zich natuurlijk allereerst, èn in Et. èn in Vb. de drie gevallen, waar een subjectszin voorafgaat. In twee van deze zinnen wordt in beide teksten de subjectszin door een pronomen in den hoofdzin herhaald:

Rt. 347 Die Yewen sullen helpen striden, // Si gereedden hem ter

vaert. Vb. 25.9 dat gij nu swicht dats grote dorperheit — (evenzoo:

Rt. 524, Vb. 63.18).

Niet herhaald wordt de subjectszin in: Et. 125 Dat gij so lange zwijcht, es dorperhede. (correspondeerend met Vb. 25.9; zie boven). Vb. 63.15 die u desen raet gaf, en gaf seker om u lijf niet een mite. — Éénmaal wordt in beide teksten een hoofdzin, voorafgegaan door een dat. objectszin (in Et. gevolgd door een toegevoegden zin), in den hoofdzin hervat door een pronominaal object:

Rt 760 So wie dat vername,//Dat hi toter roche quame,//Renout

soude hem huusingen geven, - Yb. 65.27 wie totter roeteen woude comen woenen, Reynout soude hem husinge geven

Alle overige niet geïnverteerde zinnen hebben in Et. als aanloopzin een conditionalen bijzin of een concessieven bijzin,

Sluiten