Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijkt in verhouding frequenter te zijn in Yb., de zware en pronominale in Et.

7. De adverbiale of pronominale aanloop kan soms de functie hebben van den zwaren aanloop; omgekeerd heeft de zware soms de syntactisch bindende functie, die eigen is aan den lichten aanloop.

Overigens is de zware aanloop emphatisch of affectiefemphatisch, het laatste vooral in de directe rede.

8. Scheiding tusschen S. en Yf. is in Vb. zeer zeldzaam, in Et. frequenter; onderbreking tusschen S. en Yf. komt in geen der beide teksten voor.

9. De geïnverteerde zinsvorm is in Vb. regel zonder uitzondering; Et. bevat 7 zinnen zonder inversie, zinnen met

zwaren aanloop.

10. De zinnen met enkelv. praedicaat vormen een groote meerderheid, vooral in Vb. De vorm A. Vf. S. is in Vb. in verhouding frequenter dan in Et.; hij wordt o. a. gebruikt in de zinnen die de directe rede inleiden.

De frequentie van den vorm A. Vf. S. A., die vooral in Et. opvalt, wordt daar bevorderd door talrijke vaste constructies.

11. Evenals in de zinnen met samengest. praedicaat, aanvangend met S., heeft Et. bij voorkeur een open zinseinde, hoewel minder opvallend; Vb. bevat evenveel gesloten als open vormen.

12. Onderbreking van den zin — elders dan tusschen te. en Yf. — komt in Vb. éénmaal voor, in Et. veelvuldiger.

13. Hoofdzinnen, voorafgegaan door één of meer bijzinnen, bevat Vb. meer dan Et. (vgl. 1). Meestal gaat een bijwoordelijke bijzin vooraf. Zinnen met aanloop een hervatting van den voorafgaanden bijzin — komen in Et. talrijker voor dan in Vb.

14. Bij de niet geïnverteerde zinnen komt als aanloopzin voor: een subjectszin en een conditionale bijzin; in Et. ook een concessieve bijzin, ingeleid door „al".

15. Bij de zinnen met inversie is de voorafgaande zin als regel een temporale of conditionale bijzin; na een conditionalen bijzin vinden we bij voorkeur een hervattenden aanloop. Het groote aantal temp. bijzinnen typeert den Volksboekstijl.

16. Scheiding tusschen S. en Vf., door een pronomen, komt bij de geïnverteerde zinnen in beide teksten enkele keeren

Sluiten