Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor na een eondit. bijzin; na een temporalen bijzin uitsluitend in Vb. eenige malen.

17. In de zinnen met samengesteld praedicaat, zonder inversie, toont Yb. evenals elders (vgl. 5) een groote voorkeur voor den gesloten zinsvorm. De voorkeur van Et. voor den open zin is minder groot.

In de zinnen met inversie constateeren we — in afwijking met wat tot dusver bleek — in Et. een groote meerderheid van gesloten zinnen (evenals in Yb.).

18. Het aantal bijzinnen met enkelv. praedicaat is in Et. in verhouding grooter dan in Vb. (resp. 67 % en 55 %). Bijzinnen met aanloop zijn in beide teksten zeldzaam.

19. Scheiding tusschen S. en Yf. is in den bijzin regel. Het aantal zinnen zonder scheiding bedraagt in Et. nog 18 %, in Vb. 9 %.

20. In de bijzinnen met enkelv. praedicaat vormt het zinstype S. A. Vf. in Yb. een zeer groote meerderheid (in Et. en Vb. resp. 50 % en 80 %).

In het zinstype S. A. Vf. A. is het zinseinde in Vb. bij voorkeur een voorz. bep.; Et. toont hier geen voorkeur voor een bepaald zinsdeel.

21. In de bijzinnen met samengest. praedicaat vinden we in Et. meestal de schikking Vf. V., in Vb. : V. Vf.

Komen in een bijzin twee nominale werkwoordsvormen voor, dan gaat in Et. steeds Vf. daaraan vooraf; Vb. heeft enkele uitzonderingen.

Scheiding tusschen S. en Vf. is ook hier regel; het aantal uitzonderingen is in Et. weer grooter dan in Vb.

22. In de zinnen met de schikking V. Vf. treedt de gesloten zinsvorm op den voorgrond; de voorkeur voor den gesloten zin blijkt echter nog grooter bij de zinnen met de schikking Vf. V.

23. In de open zinnen bevat het zinseinde in Vb. in de meeste gevallen een voorzetselbep.; in Et. daarentegen komt in verhouding vaker een object aan het zinseinde voor (vgl. 20).

24. De voorkeur Vf. V. is in Et. vooral duidelijk in de zinnen, die een participium perfecti bevatten; in de zinnen met een infinitief als deel V. is de volgorde V. Vf. bijna even frequent. In Vb. blijkt de voorkeur voor de volgorde V. Vf. zoowel in de zinnen met een p. p. als met een inf.

Sluiten