Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seggen: „laet!" — en 415 Here, eist u lief, // So doet lesen desen brief. — Het groote verband van gebiedende zinnen in bet begin van bet eerste fragment is in Vb. bekort, waardoor 3 gebiedende zinnen zijn weggelaten; Yb. bekort bier den herbaalden en gevarieerden zinsvorm, die kenmerkend is voor den episcben stijl van den dialoog.

Kt. 19 „Ganc wech," seitsi, „portenare, // Datti God onse here beware! II Ende nem dese .hij. hobande, // Ende ghef mi den besten Roelande: // Sech datten hem sijn moeije sande, // Ende ghef mt desen den here Bertrande, // Ghef ellen riddere .i. hobant, // Ende sech dat icse hem hebbe gesant. // Doe die paerden achterwaren wale, // Bnnc

de riddren in de zale."

Vb. 23.36 „Ganc haestelic tot geen vier heeren de ginder comen ende bringe hem dese vier hoebanden: den besten gevet minen neve Roelant ende segt hem datse zijn moye hem heeft gesent, de vrou is van dit lant ende doet haer paerden te gemake ende brengetse in die sale.

Vb. beeft alleen de gebiedende zinnen, die noodzakebjk bewaard moesten blijven, overgenomen; de overige varieerende als overbodig weggelaten. Daarentegen bevat dit zinsverband, gebeel in den trant van bet Volksboek, enkele verklarende uitbreidingen, n.1.: „tot geen vier heeren de ginder comen" en

„de vrou is van dit lant."

Tegenover deze 15 gevallen, waar Kt. wel een gebiedenden zin bevat en Vb. niet, vinden we in het Volksboek 6 gebiedende zinnen, die niet met een dergebjken zin in Et. correspondeeren.

Zoo vinden we tweemaal in Vb. een gebiedenden zin, waar Et. een voorwaardelijken bijzin bevat. Overigens vermijdt Vb. dergelijke bijzinnen niet1); misschien is de verouderde verbinding van Vf. en persoonbjk pronomen de oorzaak van deze „omwerking":

Kt. 605 Doedijt, so doedi alstie vroede. — Vb. 64.10 doet dat, so doedi als de wijse, — Kt. 532 Maer doedi minen raet te waren, // Here, gi snit se laten varen // In Poelien of in ander lant, — Vb. 63.18 Boet minen raet: laet se varen in een ander lant (vs. 533 wordt in V . vervangen door een gebiedenden zin; in Kt. heeft het futurum nog gebiedende functie).

Een epische optatieve zin maakt in Vb. plaats voor een gebiedenden zin: Et. 726 „Dat lone u God van paradise! —

!) Zie: Zinsverbinding door modaliteit, accent en toon. § 78, a.

Sluiten