Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 32 Ende nu willen si begeren dat ic hem cronen eal, des ic niet doen en wil want ic hate hem mer dan den vader - 148.18 De bode reet met haesten daer hi Eeynout vandt, dien hi die bootscap seide ende gaf hem den brief.

De zinnen met antecedent vormen bij de „die (dat)-zmnen" 'een overgroote meerderheid. Van 61 zinnen zijn er in Et. 55 met antecedent, in Yb. 39 van 45. Hierbij zijn 16 correspondeerende plaatsen. In enkele gevallen behoort de bijzm met bij een volledigen hoofdzin, maar bij een op zich zelf staand substantief (c.q. substantivisch woord), een onvolledigen zin dus:

Et. 250 „Welc essoe!" seide Eenout // „Neven der rootsen an dat wout, II Gene hoge casteel, die ginder stoet,

Yb. 65.31 sommige wonnen wyngaerden sommich boemgaer en en s o m m i c h die coren wonnen ende tlant eerden.

Éénmaal komt in Yb. een pronominale zin voor met tegenstellend concessieve functie, die den regeerenden zm onderbreekt; het is een verduidelijkende toevoegmg van Vb.:

64.37 dit waer ymmer scande dat men onsen coninc die so edel ende machtich is, in zyn lant hangen soude.

Naar de functie, die ze vervullen, kunnen we onderscheiden: 1°. Beperkende relatieve zinnen.

Deze vormen de meerderheid der „die (dat)-zinnen" met antecedent. Van 55 zinnen in Et. hebben er 30 deze functie, m Vb. 22 van 39, waaronder 11 correspondeerende zmnen. Het relatief pronomen is in Et. 19 maal het subject van den pronominalen zin, 11 maal het object; in Vb. 17 maal het subject en 5 maal het object. Opvallend is het kleine aantal zinnen m . met het relatief pronomen als object. Voorbeelden der beperkende

zinnen:

Et. 29 Si comen vor den overmoedichsten man, // Die nie ter uerelt Uif aewan. — Vb. 24.3 si comen voir den overmoedichsten man ie in alle die werlt is; — verder: Et. 361, Yb. 24.12 enz.

Et. 197 De ede, die gij hebt gezworen, — Vb. 26.5 so sijn de e loren de gi swoirt — verder Et. 550, Vb. 26.7 enz.

Op een overigens correspondeerende plaats valt een afwijking in den bouw van den relatieven zin op te merken, zoodat het pronomen, dat in Et. objectsfunctie heeft, in Vb. subject wordt:

Sluiten