Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud betreft, zoodat dus 11 zinnen ter vergelijking overblijven. Eén geval correspondeert volledig met Yb. (zie boven) Negenmaal heeft Yb. coördinatie gepaard gaande met samentrekking, terwijl slechts op één plaats Et. wèl en Yb. geen gecoördineerd zinsverband bevat:

Et. 779 Alst Yewe heift verstaen, // Voer hi derwaert, bi sente Jan // Met menigen goeden man. // Ende alstie conine doe vernam, // Dat hi toter roche quam, // Doe sprac Yewe, sijt des wijs: — Vb. 65.34 Als Yewijn de boetscap quam, voer hi derwert met syn heren. Als die coninc op de roetse quam seide hi tot Reinout:

Coördinatie van gebiedende zinnen.

§ 73. In beide teksten vinden we hiervan slechts enkele voorbeelden; n.1. twee correspondeerende plaatsen (Et. 96 — Vb. 23.24; Et. 561 — Vb. 63.29). Verder nog één zin in Et., waarvoor Vb. een andere, mededeelende zinsconstructie heeft (Et. 121 — Vb. 25.7) en een omgekeerd geval (Et. 817 — Vb. 146.30). Bovendien komt in beide teksten één correspondeerend groot zinsverband van gebiedende zinnen voor, waar de neiging tot coördinatie in Et. grooter blijkt dan anders. Deze constructie duidt op een sterk affect, waartoe ook het herhaald gebruik van het voegwoord in een tijd, toen het nog additief was, meewerkt:

Rt. 19 „Ganc wech," seitsi, „portenare, // Datti God onse here beware! // Ende nem dese .iiij. hobande, // Ende ghef mi den besten Roelande: // Sech datten hem sijn moeije sande, // Ende ghef mi desen den here Bertrande, // Ghef eiken riddere .i. hobant, // Ende sech dat icse hem hebbe gesant. // Doe die paerde achterwaren wale, // Brinc de riddren in de zale. — Vb. 23.36 Ganc haestelic tot geen vier heeren de ginder comen ende bringe hem dese vier hoebanden: den besten gevet minen neve Roelant • ende segt hem datse zyn moye hem heeft gesent, de vrou is van dit lant • ende doet haer paerden te gemake ende brengetse in die sale:

Coördinatie van bijzinnen.

§ 74. Terwijl coördinatie, gepaard gaande met samentrekking vrij veel voorkomt, vinden we slechts enkele gecoördineerde bijzinnen zonder samentrekking. Eenmaal komt hiervan een voorbeeld voor in Vb.: 61.1 Dat willen wi gaerne doen ende segghen

Sluiten