Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zinnen met Aanloop.

§ 81. Behalve enkele gevallen van samentrekking bij zinnen met afwijking in persoon en getal in beide teksten, komt in Et. één grammatisch onlogisch zinsverband voor: 803 „So moeti dan", sprac die degen // Van mi büven onverslegen // Ende wil u helpen versoenen. — Het subject van den tweeden zin is voorzetselbepaling „van mi" in den eersten zin. Evenals in de zinnen met subject voorop behoort bijna altijd het subject tot de samengetrokken zinsdeelen. De gevallen, waarin het subject niet is samengetrokken, zijn zeldzaam; n.1. 4 in Et. en 1 in "V b.

Samentrekking van Vf.: Rt. 473 .1. goet ridder e« Ridsaert, II Ende Writeart u drossate: 581 Doe ginc die grave wel gedaen // Ende 8ine broedre tien stonden // Daer si den coninc Yewe vonden (met

afwijking in getal).

Samentrekking van Yf. en V.: Vb. 65.7 so sal hi nu helpen, waer iet te doen heb ende sine broeders mede (met afwijking m persoon en getal).

Samentrekking van Vf .en Object: Rt. 135 Dit versach die grave Roelant // Ende BertTam, die wigant, // Mijn here Willem ende

"P p|*p

Samentrekking van Vf. en V. en Object: Rt. 918 Den doester heeft Roelant beseten // Ende met Roelant gemenelike // Die .xn. genoete van Vrankrike (met afwijking in getal).

Bij de overige gevallen, waarin het subject tot de samengetrokken zinsdeelen behoort, zijn er in Et. 22 en in Vb- 38, die uitsluitend samentrekking van S. vertoonen, terwijl in beide teksten viermaal S. en Vf. zijn samengetrokken. Xog sterker samentrekking is zeer zeldzaam; hiervan vond ik slechts twee voorbeelden en wel in Et. nl. 676 So salne Karei comen vangen // Ende hier in sinen lande hangen, // Ende Kenout, den grave fijn, // Ende daertoe alle die broedre sijn. 114 L scinker wil ic heden sijn, // Ende ooc mijns heren W illems mede .

Samentrekking van het Subject. Hierbij vinden we in Et. een zinsverband, waarvan de samengetrokken zin met een volgenden zin weer een nieuwe samentrekking vormt, nl. van Vf.: 905 Ende alsi quamen int lant // Stichten si bede roef en de brant, // En de vrageden omme memare, / Ende

waer die coninc Ywe ware. . 17

Gevallen van twee verbonden zinnen vinden we m Et.

Sluiten