Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Op vrijwel geen ander gebied zijn de toestanden en opvattingen zoozeer aan verandering onderhevig als op het gebied van den handel. Verwekt het dan bevreemding, dat onze Merkenwet van 1893, waarin weliswaar herhaaldelijk wijzigingen zijn aangebracht, maar slechts bij uitzondering op punten van essentieel belang, allengs niet meer voldoet aan de eischen en behoeften van de practijk en dat zich in verschillende opzichten een merkenrecht heeft ontwikkeld, dat naast de Merkenwet staat?1).

Niet gering is het aantal bepalingen, die het merkenrecht anders uitwerken dan het moderne handelsverkeer verlangt (b.v. betreffende verlies en overdracht van het merkrecht); niet onbedenkelijk is daarnaast het gemis aan bepalingen betreffende zich in de practijk voordoende mogelijkheden op het gebied van merken en merkenrecht, waarvan wettelijke regeling feitelijk onontbeerlijk is. Dit laatste geldt wel in de allereerste plaats voor de collectieve merken.

Wat zijn collectieve merken ?

Wij zouden hiervan de volgende definitie willen geven.

Collectieve merken zijn merken, welke bestemd zijn om ten aanzien van goederen herkomst, qualiteit, deugdelijkheid of anderszins te waarborgen, en welke collectief worden gebruikt door een kleiner of grooter aantal zelfstandige ondernemingen, die soms geheel los van elkaar staan en die dan slechts dit gemeen hebben, dat zij op hetzelfde of aanverwant gebied werkzaam zijn, doch tusschen wie gewoonlijk een zekere saamhoorigheid bestaat, hetzij doordat zij dezelfde nationaliteit bezitten of in dezelfde streek of stad gevestigd zijn, hetzij doordat zij op andere wijze een zekere eenheid vormen. In de beide laatste gevallen spreekt men van een collectiviteit. 2).

Het karakteristieke van het collectieve merk is, dat recht

Vgl. dienaangaande de critiek op onze Merkenwet O. & M., i Februari '933; blz. 25 („Het Recht van den Industrieelen Eigendom").

a) Het woord „collectivité" (art. 7bis Unieverdrag van Parijs, zie bijlage II, blz. 165) heet in de Nederlandsche vertaling „gemeenschap". Het woord „collectiviteit" is o.i. echter kernachtiger.

Sluiten