Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het gildemerk worden voorzien, wanneer zij voldeden aan alle eischen, daaraan door de gildeverordening gesteld. Werd het product goedgekeurd en kon het dus voorzien van het gildemerk in den handel worden gebracht, dan was dat merk voor den kooper een waarborg voor qualiteit en deugdelijkheid.

De moderne collectieve merken beoogen vaak niets anders, vertoonen echter in één opzicht een vrij belangrijk verschil, n.1. dat de gildeleden door de gildeverordeningen verplicht waren het gildemerk aan te brengen, terwijl degenen, die voor het gebruik der moderne collectieve merken in aanmerking komen — enkele Rijkscontrölemerken, waarvan het gebruik verplicht is, buiten beschouwing gelaten (blz. 50) — alleen de bevoegdheid hebben, zich van het merk te bedienen.

Naast het eigenlijke gildemerk kwam veelal een eigen merk voor van den desbetreffenden, tot het gilde behoorenden, „meester", waardoor deze zijn producten onderscheidde van die der andere leden van hetzelfde gilde.

De gildemerken — in sterkere mate nog de „meester"merken — legden een nauwen band tusschen producent en product, een karaktertrek, die het merk door alle eeuwen heen bewaard heeft en die het eerst in de laatste jaren eenigermate ontrouw is geworden (blz. 36). Men wist door het merk, wie voor de qualiteit van een product verantwoordelijk was te stellen, terwijl de naast het gildemerk voorkomende meestermerken de producten om zoo te zeggen individualiseerden, zoodat het , publiek de gelegenheid had zelf na te gaan, bij welke producten in het bijzonder deugdelijkheid en degelijkheid gewaarborgd waren. Door strenge controle-maatregelen, voorgeschreven in de gildeverordeningen, werd tegen misbruik der merken gewaakt. Het merk- Toen het gildewezen in verval geraakte, vervielen natuurdeiT^lde- lijk ook langzamerhand de gildeverordeningen, waardoor tijd. S e de gildemerken, voorzoover zij nog gebruikt werden, allen steun verloren en feitelijk rechteloos werden x).

Vrijwel rechteloos waren ook de fabrieks- en handelsmerken, die na den gildetijd in vele takken van handel en industrie voorkwamen. Slechts in enkele gevallen, b.v. wanneer het een nationaal belang betrof, werd bij een speciaal edict het merk of de merken van een bepaalden, met name

*) Vgl. Buil. U. S. Tr. M. Ass., November 1931, blz. 276.

Sluiten