Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tionale regeling hiervan uitvoerig waren besproken, werd tenslotte op 20 Maart 1883 te Parijs geteekend de „Convention Internationale pour la protection de la Propriété Industrielle" (ter Conferentie te Washington in 1911 werd besloten, dat de aangesloten landen een Unie zouden vormen; sindsdien spreekt men van het „Unieverdrag"), welke in werking trad op 7 Juli 1884. Ook Nederland trad tot dit Verdrag toe, goedgekeurd bij de wet van 23 April 1884, S. 53; bekrachtigd bij K.B. van 2 Augustus 1884, S. 189) x).

De opzet was, te komen tot eenheid van wetgeving op het gebied van den industrieelen eigendom. Al heel spoedig bleek echter, dat de tijd daarvoor nog allesbehalve rijp was 2) en in verband daarmede stelde men zich voorloopig tevreden met te bevorderen, dat in de aangesloten landen aan vreemdelingen — en in de eerste plaats aan onderdanen van een der andere Unielanden — op dit gebied gelijke rechten werden gewaarborgd als waarop eigen onderdanen aanspraak konden doen gelden en met geleidelijk den weg te banen tot een uniform recht. Ook voor dit laatste werd in 1883 de grondslag gelegd.

Toen nu ten onzent het Verdrag in 1884 geratificeerd was, maakten de daarin voorkomende merkenrechtelij ke bepalingen het noodig, onze in 1880 tot stand gekomen Merkenwet te wijzigen, teneinde haar in overeenstemming te brengen met de tractaatsbepalingen (vgl. blz. 108). Een der verplichtingen, opgelegd aan elk tot de overeenkomst toegetreden land, was, om de inschrijving mogelijk te maken — en dus de bescherming te waarborgen — van merken „régulièrement déposée(s) dans le pays d'origine" (art. 6 Unieverdrag), zoodat, aangezien verschillende landen (b.v. Frankrijk) het woordmerk erkenden en beschermden, het verbod van art. 1 lid 5 der wet van 1880 (inhoudende, dat het merk niet uit woorden, cijfers of letters mocht bestaan) — althans voor merken uit een der andere Unielanden — moest worden opgeheven.

Men wijzigde de wet nu zoodanig, dat inderdaad aan de tractaatsbepaüng was voldaan: buiten het Koninkrijk der Nederlanden in een der andere Unielanden gevoerde mer-

x) Het Unieverdrag omvat thans 40 landen.

*) Vgl. Ladas, ,.The International protection of Industrial Property" (1930) blz. 76.

Sluiten