Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

film verzette zich tegen het gebruik van dezen titel als merk en achtte inbreuk op zijn auteursrecht aanwezig. Hierop besliste de rechter, dat, zelfs al zou men hier op auteursrecht beroep kunnen doen (hetgeen hij uiterst twijfelachtig achtte), de auteur hoogstens recht zou hebben op de bewuste woorden als titel en nimmer als merk. Aan de Merkenwet vielen dus geen rechten te ontleenen; evenmin aan de wet op de oneerlijke concurrentie, omdat dan verwarring bij het publiek aanwezig of te duchten moest zijn1).

Uitdrukkelijk werd tenslotte vastgesteld, dat door de literatuur bekend geworden woorden vrijelijk als merk voor andersoortige waren mochten worden gebruikt.

Wat evenwel titels of namen van couranten en periodieken betreft, gaat men er meer en meer toe over deze wèl binnen het kader der Merkenwet te brengen.

Het verschil tusschen een titel van een courant en dien van een boek bestaat hierin 2), dat een couranten titel den lezer iets waarborgt omtrent den inhoud (bovendien is het voor den uitgever van een periodiek of van een courant — en dit geldt natuurlijk in het bijzonder voor den uitgever van een bekend blad ■— van veel grooter belang, een uitsluitend recht te hebben op naam of titel dan voor den schrijver van een boek of voor den auteur van een film, maar dit kan natuurlijk niet als argument gelden om den courantentitel wel en den boeken- of filmtitel niet onder de merkenbescherming te brengen). De titel van een courant is het middel, waardoor de kooper het verlangde blad herkent; de titel van een courant vervult dus precies dezelfde functie als het merk op koopwaar of verpakking. Het wijkt slechts in zooverre daarvan af, dat de van hetzelfde merk voorziene artikelen identiek zijn — althans verondersteld worden identiek te zijn —, terwijl couranten e.d. nooit denzelfden inhoud hebben. Dat is echter geen reden om aan courantentitels merkenbescherming te ontzeggen, dit te minder omdat tegenwoordig handels- en fabrieksmerken vaak tot naam van de waar uitgroeien, waardoor het niet moeilijk valt ook in een courantennaam een merk te zien (vgl. blz. 38).

*) Een soortgelijke beslissing is gegeven door het hoogste Gerechtshof te Weenen, 27 Juli 1929 (Pr. Ind. 31 October 1930, blz. 238).

') Van der Lek, O. & M., Augustus 1931, blz. 167. Vgl. G. R. U. R., April 1931.

Sluiten