Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel moet toegegeven worden, dat dit geval op de grens ligt van het gebied, hetwelk door de Merkenwet wordt bestreken, een grens, die o.i. door den boekentitel wordt overschreden. Volgens Drucker1) moeten titels van boeken, couranten en tijdschriften over denzelfden kam geschoren worden, daar deze, naar zijn meening, alle deel uitmaken van het product en daarom evenmin als b.v. een eigenaardig gevormd handvat van een trekpot als merk dienst kunnen doen. Een scheiding tusschen boekentitels en titels van couranten en tijdschriften in bovenbedoelden zin is echter practisch van belang en op de genoemde gronden merkenrechtelijk zeer goed te verdedigen.

Het Oostenrijksche Bondsministerie voor Handel en Verkeer heeft de vraag, of een titel als merk aanvaardbaar geacht moest worden, door een speciale commissie laten onderzoeken en op grond van de door deze commissie uitgebrachte rapporten wordt in Oostenrijk thans aan titels van couranten en tijdschriften merkenbescherming gegeven. De titel, aldus de toelichting, wijst op den gemeenschappelijken oorsprong der afzonderlijke exemplaren, is herkomstaanduidend in de zuivere beteekenis van het woord en moet als zoodanig als onderscheidingsteeken voor de waar en dus als merk worden beschouwd 2).

Den courantentitel zuiver herkomstaanduidend te noemen is o.i. echter niet juist, omdat slechts bij uitzondering zonder meer uit dien titel blijkt door wie(n) de courant wordt uitgegeven en slechts in dat geval kan van een werkelijke herkomstaanduiding gesproken worden.

Wat hiervan ook zij, in elk geval is men in Oostemijk — zij het op andere overwegingen — tot dezelfde conclusie gekomen als hierboven werd getrokken, n.1. dat de courantentitel recht heeft op merkenbescherming3).

Slagzinnen Een nieuw soort ,,onderscheidingsteekens", welke in het (Slogans) buitenland (vooral in Amerika) meer nog dan in Nederland ingang vinden, zijn de z.g. slogans of slagzinnen. Eigenlijk zijn het (voor zoover zij althans op of aan waren worden aangebracht) gewone woordmerken, die uit twee,

l) T.a.pl., blz. 57.

*) Pr. Ind., 31 Mei 1930, blz. 115.

') De eenige rechterlijke beslissing over bescherming van titels als merk is blijkbaar de bovengeciteerde uitspraak van de Utrechtsche Rechtbank (hier werd echter slechts voor titels van boeken een beslissing gegeven, vgl. blz. 23).

Sluiten