Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drie of meer, veelal zeer eenvoudige spreektaalwoorden bestaan en die gewoonlijk door een krachtige reclamecampagne juist in hun combinatie populair worden, zoodat zij door het publiek terstond bij het waarnemen met een bepaald artikel of met een bepaalde fabriek in verband worden gebracht x). Een rechterlijke beslissing over de vraag, of een slagzin als merk kan worden beschouwd, werd bij ons nog niet gegeven, doch steekhoudende bezwaren tegen bescherming van slagzinnen als merk zijn niet aan te voeren, vooropgezet natuurlijk, dat zij ook werkelijk als merk, d.w.z. aan of op handels- of fabriekswaren worden gebruikt (blz. 17). Daar slagzinnen echter gewoonlijk uit eenvoudige spreektaalwoorden bestaan („Even kijken bij Lampe", „C. & A. is toch voordeeliger") en op die woorden als zoodanig niet een uitsluitend recht tot gebruik als merk kan worden toegestaan, zullen slagzinnen, voor zoover het inderdaad merken zijn, slechts in een bepaalden vorm kunnen worden ingeschreven en beschermd.

Publiek- Tenslotte nog een enkele opmerking over het gebruik

rechtelijke van Wapens in merken.

merken.

Art. 4 lid 3 bepaalt inzake het gebruik van publiekrechtelijke wapens in merken niets anders dan dat een merk om ingeschreven te kunnen worden niet mag bevatten een wapen van het Rijk, een provincie, gemeente of eenig ander publiekrechtelijk lichaam. Omtrent het gebruik op zichzelf van dergelijke wapens in merken — dus afgezien van de inschrijving — bestaat geen enkele wetsbepaling. Uit het feit, dat nergens het gebruik van publiekrechtelijke wapens als merk of in merken is verboden en enkel de inschrijving van dergelijke merken wordt tegengegaan, is wel geconcludeerd 2), dat de reden dezer bepaling niet kan zijn om de lichamen, aan wie de wapens toebehooren, te beschermen, maar om te voorkomen, dat een bepaald persoon zich het uitsluitend gebruik als merk daarvan zou kunnen toeeigenen, hetgeen te motiveeren zou zijn door het feit, dat deze wapens tot het publiek domein behooren, zoodat het

*) O. & M., 1 October 1931, blz. 315 en 1 Juni 1933, blz. 121, waar het boek van Hückmann (,,Schlagwortschutz") besproken wordt; vgl. Buil. U. S. Tr. M. Ass., Augustus 1932, blz. 214: in het nieuwe wetsontwerp betreffende merkenbescherming worden „slogans" uitdrukkelijk als „trademarks" erkend.

*) Kappeyne van de Coppello, t.a.pl., blz. 116, naar aanleiding van de soortgelijke in de wet van 1880 voorkomende bepaling.

Sluiten