Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beoogen iets te garandeeren, die juist ten doel hebben den kooper erop te wijzen, dat een bepaalde eigenschap, een bepaalde hoedanigheid aanwezig is, een bepaalde bewerking of behandeling is verricht.

Een zuiver garantiemerk in dien zin is b.v. het Duitsche merk Indanthren van de I. G. Farbenindustrie A.G. te Frankfurt, dat kleurechtheid garandeert. Voor dit merk is in de eerste plaats bescherming gezocht, d.w.z. inschrijving gevraagd, ten behoeve van kleurstoffen, daarnaast ook voor textielwaren, omdat de Farbenindustrie tevens stoffen vervaardigt, die met deze kleurstoffen worden behandeld. Het spreekt wel vanzelf, dat iedere „Farberei", die gebruik maakt van Indanthren-verfstoffen, erop gesteld is het publiek hierop opmerkzaam te maken. De Farbenindustrie staat nu aan deze fabrikanten toe om, ter vermijding van de eenigszins omslachtige aanduiding „geverfd met Indanthrenverfstoffen van de I.G. Farbenindustrie A.G.", kortheidshalve het merk Indanthren op de inderdaad met deze verfstoffen bewerkte goederen aan te brengen, hetgeen dan gewoonlijk geschiedt door middel van een aan het goed gehecht etiket met het Indanthrenmerk. Door strenge controle en door keuringen wordt tegen misbruik gewaakt.

Geheel dezelfde functie als het merk Indanthren voor kleurechtheid vervult het merk Eulan voor motechtheid van wollen stoffen. Ook hier mogen de textielfabrikanten, wier stoffen met het chemische product Eulan zijn bewerkt, daarop het merk Eulan aanbrengen om het publiek ermede in kennis te stellen, dat de stoffen inderdaad deze bewerking hebben ondergaan.

Beide merken zijn zonder meer garantiemerken en geen warenmerken x).

Waren- Warenmerken ontwikkelen zich soms tot warennamen,

naam' b.v. vim, lux, persil, kolynos, odol, hetgeen zich in het bijzonder in sterke mate voordoet bij de pharmaceutische industrie (wybertjes, pyramidon, aspirine). Andere voorbeelden zijn: frou-frou, javaantjes, lysol, fön 2). Hier dreigt

1) Zijn de individueele merken slechts bij uitzondering garantiemerken, de collectieve merken zijn het bijna alle, vgl. blz. 41 vlg.

2) Ook eigennamen kunnen tot warennaam worden: flikjes (Flick), hopjes (Hop), kiekjes (Kiek), gilette (Gilette), fiets (vermoedelijk naar den wagenmaker Viets), waarin slechts weinigen nog een oorspronkelijk merk ot een oorspronkelijken handelsnaam vermoeden.

Sluiten