Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een bijzondere bescherming in het leven geroepen moeten worden — wij gelooven echter niet, dat daaraan althans in Nederland op het oogenblik reeds werkelijk behoefte bestaat — dan zou veeleer een algemeene wet op de oneerlijke concurrentie, omvattende alles op dit gebied, wat niet reeds in bijzondere wetten zou zijn geregeld, moeten worden ingevoerd (vgl. art. iobis Unieverdrag) x).

Reclame- Een functie van het hedendaagsche individueele merk, functie. die in den jongsten tijd enorm in beteekenis heeft gewonnen is de functie om reclame te maken voor de waar, de „Werbefunktion" (Jsay, Becher, Bussmann, Elvinger), hierin bestaande, dat het merk, hetwelk aan de waar individualiteit geeft, deze m.a.w. identificeert, gebruikt wordt in advertenties, in brochures, in folders, op aanplakborden e.d., waardoor de fabrikant de aandacht van het publiek op zijn waar tracht te vestigen en vraag daarnaar tracht te wekken of te behouden 2).

Daar het maken van reclame echter nooit doel op zichzelf is, maar steeds middel om den verkoop te bevorderen, kan deze „Werbefunktion" van het merk ook slechts als nevenfunctie beschouwd worden; de aanduiding van de waar blijft steeds hoofdfunctie.

samen- Vatten wij het bovenstaande in het kort samen, dan zouvatting. den de individueele merken naar gelang van hun functie te splitsen zijn in:

1. Firmamerken (herkomstaanduiding);

2. Warenmerken (warenaanduiding);

3. Garantiemerken (merken, die de een of andere waarborg beoogen te geven);

4. Merken voor diensten.

De groepen 2 en 3 kunnen zonder meer onder dezelfde regeling, wanneer deze eenigszins soepel wordt geredigeerd, worden samengevat; de firmamerken en de merken voor diensten behoeven dan enkele speciale bepalingen, en wel in het bijzonder in verband met de overdrachtsmogelijkheid 3).

De overdracht van het fabrieks- en handelsmerk kan

*) Buil. U. S. Tr. M. Ass., April 1932, blz. 83.

2) Vgl. Buil. U. S. Tr. M. Ass., April 1932, blz. 87: Het merk is niet alleen een identificatiemiddel, maar bovendien een stimulans tot „sales and subscription" en niet alleen een symbool van goodwill, maar inderdaad een schepper daarvan.

a) Zie blz. 36, noot 1).

Sluiten