Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blz. 38), gewoonlijk is het daar een voor den rechthebbende gunstige nevenfunctie, die door het publiek wegens bepaalde eigenschappen of bijzondere deugdelijkheid van het desbetreffende product, aan het merk wordt toebedeeld.

Bij het collectieve merk daarentegen is de garantiefunctie steeds primair; het collectieve merk beoogt te garandeeren herkomst uit een bepaalde stad, uit een bepaalde streek, uit een bepaald land, de aanwezigheid van bepaalde eigenschappen of hoedanigheden; bedoelt kenbaar te maken, dat aan bepaalde eischen van deugdelijkheid e.d. voldaan is, dat bepaalde fabricagemethoden zijn toegepast of dat bij de productie bepaalde arbeidsvoorwaarden gelden. Bij het collectieve merk geschiedt zulks steeds doelbewust en onafhankelijk van de publieke opinie.

Wat de overige functies der collectieve merken betreft, deze wijken, ook al kunnen zij met die der individueele merken vergeleken worden, in vele opzichten belangrijk daarvan af.

mèrkên Als oudste vorm der collectieve merken kunnen de gildemer en. merken genoemd worden, die collectief door de leden van de desbetreffende gilden gebruikt werden; na het verval van het gildewezen zijn deze merken als zoodanig echter vrijwel geheel verdwenen 1).

Regionale Andere collectieve merken, die vermoedelijk ook reeds in merken. den tijd der gilden voorkwamen en zich de eeuwen door, zij het op beperkte schaal, hebben gehandhaafd, zijn de regionale merken. Dit zijn merken, die herkomst uit een bepaalde streek of uit een bepaalde stad aanduiden en die gewoonlijk zonder meer gebruikt mogen worden door ieder, die tot die streek of die stad behoort. Uit den aard der zaak zijn het vooral bodemproducten, waarvoor deze merken van belang zijn (wijnen van Champagne, Bordeaux), hoewel zij ook voor industrieele producten gebruikt worden (zijde van Lyon, jenever van Schiedam).

Soms wordt het gebruik van een dergelijk merk wel aan bepaalde voorwaarden onderworpen om de qualiteit van het product op peil te houden, waardoor het merk dus tevens een soort garantiemerk voor qualiteit (qualiteitsmerk)

x) Vgl. Pr. Ind. 28 Februari 1934, blz. 31; men wijst er aldaar op, hoe men tegenwoordig weer komt tot qualiteitscontröle op corporatief terrein, zooals ook de middeleeuwen te zien gaven, vgl. blz. 5.

Sluiten