Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelling met het Duitsche Rijksmerk zijn grondslag vindt in de wet en voorts omdat van staatswege het recht tot gebruik van het merk verleend moet worden. Om voor de verkrijging van dit recht in aanmerking te komen, om dus bij zijn eigen handels- of fabrieksmerk het staatsstempel te mogen aanbrengen, moet de rechthebbende op dit merk het in het nationale register hebben laten inschrijven. Heeft hij dit laten doen, dan wordt hem op zijn verzoek toegestaan het staatsstempel daarin in te lasschen; zoodoende wordt dan een eenigszins officieel element aan het individueele merk toegevoegd. Een andere waarborg dan dat het merk in het Fransche merkenregister is ingeschreven, geeft die toevoeging echter niet. Het nut van dit staatsmerk ligt voornamelijk in de omstandigheid, dat namaak van een Fransch merk, waarin het Fransche staatsstempel is opgenomen, door buitenlandsche concurrenten bemoeilijkt wordt, omdat, is het staatsstempel mede nagemaakt, de goederen aan de grens wel zullen worden tegengehouden, terwijl, wanneer het staatsstempel achterwege gebleven is, de namaak gemakkelijk te onderkennen valt.

Nationale Anders is het met de waarde der herkomstaanduiding bij mérkenvan nationale garantiemerken van herkomst, waarbij de herherkomst. komst uit dat bepaalde land wèl gewaarborgd is.

Gedeeltelijk tengevolge van de ontwikkeling van het patriottisch gevoel in den oorlog, maar vooral door en tengevolge van de economische crisis en den noodtoestand van zoovele binnenlandsche takken van handel, industrie en landbouw, is en wordt nog in vele landen op groote schaal de aandacht gevestigd op het product van eigen land en er bij het koopend publiek op aangedrongen slechts producten en artikelen te koopen, waarop het nationale garantiemerk van herkomst is aangebracht, een merk, dat gewoonlijk de dubbele strekking heeft van identificatie van de goederen als afkomstig uit het land zelf en van vermijding van mogelijke verwarring met goederen afkomstig uit een concurreerend land.

Engeland: In Engeland wordt, in het bijzonder in den jongsten tijd, een krachtige „Buy British" — campagne gevoerd 1). Zoo worden b.v. alle landbouwproducten, goedgekeurd door de Empire Marketing Board, voorzien van

*) O. & M. 1932, blz. 142; Buil. U. S. Tr. M. Ass. April 1932, blz. 91.

Sluiten